เผยแพร่แล้ว: 2018-11-05

ประสิทธิผลการดูแลผู้ป่วยบาดเจ็บที่ศีรษะรุนแรง

ยุวรรณา หวังกีรติกานต์, เพ็ญฉาย เลิศศุภวงศ์

591-599

ผลการตรวจสุขภาพประจำปีของพระภิกษุ อำเภอเมืองศรีสะเกษและอำเภอพยุห์

ศิวิไล โพธิ์ชัย, ปริศนา เส้งโสตะ, กลิ่นสุคนธ์ แสงแก้ว แสงแก้ว

659-668

แพทย์กับความประมาทเลินเล่อ

สุรศักดิ์ แสงทักษิณ

619-624