การศึกษาเปรียบเทียบผลของยา Propofol และ Propofol ร่วมกับ Ketamine ในการให้ยาระงับความรู้สึกผู้ป่วยนอก

Main Article Content

วิภาวี ศิริเดช

บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์: เพื่อศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพของ propofol และ propofol ร่วมกับ ketamine เกี่ยวกับระยะเวลาที่ใช้ในการฟื้นจากยาระงับความรู้สึก และอาการที่ ไม่พึงประสงค์
รูปแบบการวิจัย: Randomized conrolled trial (RCT)
สถานที่ศึกษา: ห้องผ่าตัดสูติกรรม โรงพยาบาลสุรินทร์
กลุ่มเปาหมาย: ผู้ป่วยหญิงอายุ 16 - 50 ปี ASA Class I มารับการผ่าตัดเล็กแบบไม่เร่งด่วน ที่ห้องผ่าตัดสูติกรรม โรงพยาบาลสุรินทร์ จำนวน 42 ราย
วิธีการศึกษา: การศึกษาแบ่งผู้ป่วยเป็น 2 กลุ่ม โดยใช้วิธีสุ่มตัวอย่าง กลุ่มที่ 1 ได้ยา Fentanyl 1 |Ltg./kg. ร่วมกับ propofol 2 mg./kg. (n=21) กลุ่มที่ 2 ได้ยา Fentanyl 1 (tg./kg. ร่วมกับ propofol 1 mg./kg. และ ketamine 0.5 mg./kg. ผู้ป่วยจะได้รับการประเมินเรื่อง อาการไม่พึงประสงค์ขณะให้ยา ระงับความรู้สึก การฟื้นจากยาระงับความรู้สึก และอาการไม่พึงประสงค์หลังฟื้น จากการให้ยาระงับความรู้สึก
ผลการศึกษา: ขณะให้ยาระงับความรู้สึก กลุ่ม 1 (propofol) มีความตันเลือดลดลงมากกว่า ค่าเฉลี่ยเดิม 20% (4 ราย) ผู้ป่วยขยับตัวและต้องเติมยา propofol เพิ่มอีก (4 ราย) กลุ่ม 1 ต้องให้ออกซิเจนและช่วยเปิดทางเดินหายใจ มากกว่ากลุ่ม 2 (propofol + ketamine) กลุ่ม 1 (propofol) สามารถกลับบ้านได้เร็วกว่า กลุ่ม 2 (propofol + ketamine) - หลังฟื้นจากการให้ยาระงับความรู้สึก กลุ่ม 2 (propofol + ketamine) พบ อาการคลื่นไส้อาเจียน เวียนศีรษะ มากกว่ากลุ่ม 1
สรุป: การใช้ Ketamine ขนาดต่ำ ร่วมกับ Propofol ช่วยเพิ่มระยะเวลาการออกฤทธิ์ให้ นานขึ้น ทำให้ความตันเลือดคงที่ และกดการ หายใจน้อยลง โดยไม่พบ Psychomimetic effect ดังนั้นการใช้ Ketamine ขนาดต่ำๆ ร่วมกับ Propofol น่าจะเป็นวิธีที่มีประโยชน์และปลอดภัยในการให้ยาระงับความรู้สึก

Article Details

บท
นิพนธ์ต้นฉบับ

References

1. Hui TW, Hong W, Suen T, et al. Additive interactions between propofol and ketamine when used for anesthesia induction in female patients. Anesthesiology 1995;82:641-648

2. Suzuki M, Tsuesa K, Lansing PS, et al. Small - dose ketamine enhances morphine - induced analgesia after outpatient surgery. Anesth analg 1999;89:98-103.

3. Mortero RF, Clark LD, Tolan MM et al. The effects of small - dose ketamine on propofol sedation : respiration, postoperative mood, perception cognition, and pain. Anesth Analg 2001;92:1465-9.

4. Pauthawang Kun J, Santati - anan J, Lertakyamanee J, et al. Local lidocaine, propofol and ketamine for anesthesia in cystoscopy. Thai Journal of Anesthesiology 1997;23:113-22.

5. Hare RA, Mirakhur RK, Reid JE, et al. Recovery from propofol anesthesia supplemented with remifentanil. Br J Anaesth 2001;86:361-5.

6. Jenkins K, Grady D, Wong J, et al. Post operative recovery: day surgery patients’ preferences, Br. J Anaesth 2001;86:272-4.

7. Badrinath S, Avranor MN, Shadrick M, et al. The use of a ketamine -propofol combination during monitored anesthesia care. Anesth Analg 2000;90:858-62.

8. Freg K, Sukhani R, Pawlowski J, et al. Propofol versus propofol ketamine sedation for retrobulbar nerve block : comparison of sedation quality, intraocular pressure changes, and recovery profiles. Anesth Analg 1999;89:317-21.

9. Guignard B, Coste C, Costes H, et al. Supplementing desflurane - remifentanil anesthesia with small - dose ketamine reduces perioperative opoid analgesic requirements. Anesth Analg 2002;95:103-8.

10. Reeves M, Lindholm DE, Myles PS, et al. Adding ketamine to morphine for patient-controlled analgesia after major abdominal surgery : A double-blinded, randomized controlled trial. Anesth Analg 2001;93:116-20.