การพิมพ์ฉลากยาแบ่งบรรจุ (prepack sticker) และสติกเกอร์ต่อเนื่อง โดยใช้โปรแกรม microsoft excel และ microsoft word

Main Article Content

ชุติธนา ภัทรทิวานนท์

บทคัดย่อ

ปัญหา/เหตุผลของการทำวิจัย: การพิมพ์ฉลากยาในสติ๊กเกอร์ต่อเนื่องส่วนใหญ่ต้องอาศัยโปรแกรม ที่สร้างขึ้นเฉพาะหากสามารถพิมพ์ฉลากยาโดยใช้โปรแกรมที่มีอยู่ในคอมพิวเตอร์ ทั่วไปจะเป็นอีกทางเลือกที่สะดวก,สามารถพิมพ์ฉลากยาไต้เองโดยไม่ต้องพึ่งโปรแกรมสำเร็จรูป
เป้าหมาย/คำถาม: เพื่อให้สามารถพิมพ์ฉลากยาได้โดยใช้โปรแกรม microsoft excel และ microsoft word ซึ่งเป็นโปรแกรมที่มีอยู่ในคอมพิวเตอร์ทั่วไป
ประเภทโรงพยาบาล/คลินิก: โรงพยาบาลทั่วไป
วิธีการศึกษา: การศึกษาเชิงทดลอง
วัสดุ: เครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีโปรแกรม microsoft excel และ microsoft word, เครื่อง printer แบบจุด (dot matrix), สติ๊กเกอร์ต่อเนื่องขนาด 3 หรือ 4 รู
วิธีการทำวิจัย: สร้างจดหมายเวียนในโปรแกรม microsoft word โดยใช้’แหล่งข้อมูลในโปรแกรม microsoft excel จากนั้น'ทดลองตั้งค่าหน้ากระดาษและ,พิมพ์ในสติกเกอร์ต่อเนื่อง
ผลการศึกษา: สามารถพิมพ์ฉลากยาในสติ๊กเกอร์ต่อเนื่องได้โดยใช้โปรแกรม microsoft excel และ microsoft word
สรุป: อาศัยหลักการสร้างจดหมายเวียนจากการใช้โปรแกรม microsoft excel และ microsoft word ซึ่งเป็นโปรแกรมพื้นฐานในคอมพิวเตอร์ทั่วไป สามารถพิมพ์ ฉลากยาในสติ๊กเกอร์ต่อเนื่องได้หลากหลายซึ่ง ได้แก่ ฉลากยาแบ่งบรรจุ (prepack sticker), ฉลากยาผลิต, ฉลากยาที่ได้จากการคำนวณโดยใช้โปรแกรม microsoft excel และสามารถพิมพ์ข้อความที่ต้องการลงในสติ๊กเกอร์ต่อเนื่องได้ด้วยตนเอง โดยไม่ต้องอาศัยโปรแกรมที่สร้างขึ้นสำเร็จรูปเพื่อพิมพ์ฉลากยา

Article Details

บท
นิพนธ์ต้นฉบับ

References

1. การติดตั้งเครื่องพิมพ์. โปรแกรมพรีแพค สำหรับวินโดว์ version 2.6.0. กรุงเทพฯ: Modem Printech and Label computerized program; 2005.

2. วิภา เพิ่มทรัพย์, วดีน เพิ่มทรัพย์. คู่มือ Office XP ฉบับสมบูรณ์. กรุงเทพฯ: โปรวิชน: 2546.

3. สิทธิชัย ประสานวงศ์. รวมสุดยอดโปรแกรม เล่ม 9 Microsoft office 2000. กรุงเทพฯ: ซอฟท์เพรส: 2543.