เผยแพร่แล้ว: 2019-08-09

การพัฒนากระบวนการดูแลผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันโรงพยาบาลสุรินทร์

ปกรณ์ ตุงคะเสรีรักษ์, สุนันญา พรมตวง, อุบลรัตน์ ดีพร้อม

149-159