ประสิทธิผลของ Benzydamine Hydrochloride Spray บนหน้ากากครอบกล่องเสียงที่อยู่บริเวณเหนือสายเสียงช่วยลดอาการเจ็บคอ หลังจากให้การระงับความรู้สึกแบบดมยาสลบ:การทดลองแบบสุ่มและมีกลุ่มควบคุม

Main Article Content

ณัฐณิชา ทองทวีภรณ์

บทคัดย่อ

หลักการและเหตุผล: Postoperative Sore Throat (POST) หรือ อาการเจ็บคอหลังจากการให้การระงับ ความรู้สึกแบบดมยาสลบเป็นภาวะแทรกซ้อนที่ไม่รุนแรงหลังการดมยาสลบ แต่พบได้บ่อย เกิดจากหลายปัจจัย แต่แนวทางการป้องกันการเกิด POST ยังไม่มีแนวทางที่ชัดเจน
วัตถุประสงค์: เพื่อหาประสิทธิผลของยา Benzydamine Hydrochloride Spray (Topical Non-Steroidal Anti-Inflammatory Drug) บนหน้ากากครอบกล่องเสียงที่อยู่บริเวณเหนือสายเสียง (Laryngeal Mask Airway หรือ LMA) ในการลดการเกิด POST ในผู้ป่วยที่มารับการระงับความรู้สึกแบบดมยาสลบในผู้ป่วยศัลยกรรม ศัลยกรรมกระดูกและนรีเวช
วิธีการศึกษา: เป็นการศึกษาทดลองแบบสุ่มและมีกลุ่มควบคุม (Randomized Control Trial, Double blind) กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ป่วยที่ได้รับการระงับความรู้สึกแบบดมยาสลบ โดยการใส่ LMA กลุ่มทดลองจะได้รับยา Benzydamine Hydrochloride Spray บน LMA เพื่อเปรียบเทียบอาการเจ็บคอที่ 1 และ 24 ชั่วโมง หลังผ่าตัดโดยวัดเป็นอุบัติการณ์เกิด อาการเจ็บคอ อาการเสียงแหบและความพึงพอใจเทียบกับกลุ่มควบคุม โดยความพึงพอใจแบ่งเป็นระดับคะแนน 0-10 โดย 0 คือ ไม่พึงพอใจ และ 10 คือพึงพอใจมากที่สุด และเปรียบเทียบโดยใช้สถิติ Independent t-test และอาการเสียงแหบด้วย Chi-square test
ผลการศึกษา: กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 96 คน พบว่าการใช้ยา Benzydamine Hydrochloride Spray บน LMA ในผู้ป่วยที่มารับการระงับความรู้สึกแบบดมยาสลบ ช่วยลดอุบัติการณ์เกิด อาการเสียงแหบหลังผ่าตัดได้โดยอาการเจ็บคอลดลง จากร้อยละ 40.8 เป็นร้อยละ 12.8 ที่ 1 ชั่วโมงหลังการผ่าตัด และลดลงจากร้อยละ 24.5 เป็นร้อยละ 2.1 ที่24 ชั่วโมงหลัง การผ่าตัดอย่างมีความสำคัญทางสถิติที่ p-value 0.021 และ 0.006 ตามลำดับ โดยที่อุบัติการณ์เกิดอาการเสียงแหบและความพึงพอใจในการได้รับการระงับความรู้สึกไม่แตกต่างกันจากการศึกษาเก็บข้อมูลไม่พบภาวะแทรกซ้อนอื่นๆ ร่วมด้วย
สรุป: การใช้ยา Benzydamine Hydrochloride Spray บน LMA ในผู้ป่วยที่มารับการระงับความรู้สึกแบบดมยาสลบ ช่วยลดอุบัติการณ์เกิดอาการเจ็บคอได้ที่ 1 และ 24 ชั่วโมงหลังการผ่าตัดแต่ไม่ลดอุบัติการณ์เกิดอาการเสียงแหบและความพึงพอใจในการได้รับการระงับความรู้สึกไม่แตกต่างกันเมื่อเทียบกับกลุ่มทดลอง
คำสำคัญ: ภาวะเสียงแหบหลังการผ่าตัด Benzydamine Hydrochloride Spray

Article Details

บท
นิพนธ์ต้นฉบับ

References

Katz JA, Avram MJ. 4th National Audit Project of the Royal College of Anaesthetists and The Difficult Airway Society : Major Complications of Airway Management in the United Kingdom: Report and Findings. Anesthesiology 2012;116(2):496.

El-Boghdadly K, Bailey CR, Wiles MD. Postoperative sore throat: a systematic review. Anaesthesia 2016;71(6):706-17.

Joshi GP, Inagaki Y, White PF, Taylor-Kennedy L, Wat LI, GevirtzC.Use of the laryngeal mask airway as an alternative to the tracheal tube during ambulatory anesthesia. AnesthAnalg 1997;85(3):573-7.

Dingley J, Whitehead MJ, Wareham K.A comparative study of the incidence of sore throat with the laryngeal mask airway. Anaesthesia 1994;49(3):251-4.

Wong DT, Tam AD, Mehta V, Raveendran R, Riad W, Chung FF.New supraglottic airway with built-in pressure indicator decreases postoperative pharyngolaryngeal symptoms: a randomized controlled trial. Can J Anaesth 2013;60(12):1197-203.

Clayton-Smith A, Bennett K, Alston RP, Adams G, Brown G, Hawthorne T, et al. A Comparison of the Efficacy and Adverse Effects of Double-Lumen Endobronchial Tubes and Bronchial Blockers in Thoracic Surgery: A Systematic Review and Meta analysis of Randomized Controlled Trials. J Cardiothorac Vasc Anesth 2015;29(4):955-66.

Li H, Yue Y, Qu Y, Mu D. Lidocaine for post operative sore throat: a meta-analysis of randomized controlled trials. Minerva Anestesiol 2020;86(5):546-53.

Kuriyama A, Aga M, Maeda H. Topical benzydamine hydrochloride for prevention of postoperative sore throat in adults undergoing tracheal intubation for elective surgery: a systematic review and metaanalysis. Anaesthesia 2018;73(7):889-900.

Chen CY, Kuo A, Lee YW, Lam F, Tam KW. Benzydamine hydrochloride on postoperative sore throat: a meta-analysis of randomized controlled trials. Can J Anaesth 2014;61(3): 220-8.

Chang JE, Min SW, Kim CS, Han SH, Kwon YS, Hwang JY. Effect of prophylactic benzy damine hydrochloride on postoperative sore throat and hoarseness after tracheal intubation using a double-lumen endobronchial tube: a randomized controlled trial. Can J Anaesth 2015;62(10):1097-103.

Singh NP, Makkar JK, Wourms V, Zorrilla-Va ca A, Cappellani RB, Singh PM.Role of topical magnesium in post-operative sore throat: A systematic review and meta-analysis of randomised controlled trials. Indian J Anaesth 2019;63(7):520-9.

Kuriyama A, Maeda H, Sun R. Aerosolized corticosteroids to prevent postoperative sore throat in adults: A systematic review and meta-analysis. Acta AnaesthesiolScand 2019;63(3):282-91.

Mayhood J, Cress K. Effectiveness of ketamine gargle in reducing postoperative sore throat in patients undergoing airway instrumentation: a systematic review. JBI Database System Rev Implement Rep 2015;13(9):244-78.

Teymourian H, Mohajerani SA, Farahbod A. Magnesium and Ketamine Gargle and Postoperative Sore Throat. Anesth Pain Med 2015;5(3):e22367.

Kuriyama A, Maeda H. Preoperative intravenous dexamethasone prevents tracheal intubation-related sore throat in adult surgical patients: a systematic review and meta-analysis. Can J Anesth 2019;66:562-75.

Keijzer C, Buitelaar DR, Efthymiou KM, Sramek M, ten Cate J, Ronday M, et al. A comparison of postoperative throat and neck complaints after the use of the i-gel and the La Premiere disposable laryngeal mask: a double-blinded, randomized, controlled trial. AnesthAnalg 2009;109(4):1092-5.

de Montblanc J, Ruscio L, Mazoit JX, Benhamou D. A systematic review and meta-analysis of the i-gel(®) vs laryngeal mask airway in adults Anaesthesia 2014;69 (10):1151-62.

Park SK, Choi GJ, Choi YS, Ahn EJ, Kang H. Comparison of the i-gel and the laryngeal mask airway proseal during general anesthesia: a systematic review and metaanalysis. PLoS One 2015;10(3):e0119469.

Chen X, Jiao J, Cong X, Liu L, Wu X. A comparison of the performance of the I-gel™ vs. the LMA-S™ during anesthesia : a meta-analysis of randomized controlled trials. PLoS One 2013;8(8):e71910.

Liew GH, Yu ED, Shah SS, Kothandan H. Comparison of the clinical performance of i-gel, LMA Supreme and LMA ProSeal in elective surgery. Singapore Med J 2016;57(8):432-7.

Jadhav PA, Dalvi NP, Tendolkar BA.I-gel versus laryngeal mask airway-Proseal: Comparison of two supraglottic airway devices in short surgical procedures. J Anaesthesiol Clin Pharmacol 2015;31(2): 221-5.

Chauhan G, Nayar P, Seth A, Gupta K, Panwar M, Agrawal N. Comparison of clinical performance of the l-gel with LMA proseal. J Anaesthesiol Clin Pharmacol 2013;29(1): 56-60.

Chairatthanawanits, Piriyapatsom A, Hemmaraj P, Jirachaipitak S, Maneekat N, Suphathamwit A. Benzydamine Hydrochloride Spray for Reducing Postoperative Sore Throat After General Anesthesia with Laryngeal Mask Airway. J Med Assoc Thai 2017; 100 (Suppl.7):S101-S106.

Higgins PP, Chung F, Mezei G.Postoperative sore throat after ambulatory surgery. Br J Anaesth 2002;88(4):582-4.