ผลของการทายาไตรแอมซิโนโลนบนอุปกรณ์ส่องกล่องเสียงที่มีต่ออุบัติการณ์เจ็บคอ หลังการระงับความรู้สึกแบบทั่วไปด้วยท่อช่วยหายใจ

Main Article Content

มัสติกา โพธิ์สระ

บทคัดย่อ

หลักการและเหตุผล: ภาวะเจ็บคอหลังการระงับความรู้สึกแบบทั่วไปใน 24 ชั่วโมง เป็นอุบัติการณ์ ภาวะแทรกซ้อน ที่พบมากเป็นอันดับ 1 และอัตราการเกิดคิดเป็นร้อยละ 50 ของผู้ป่วยที่ได้รับการระงับความรู้สึกแบบทั่วไปด้วยท่อช่วยหายใจ
วิธีการศึกษา: เพื่อเปรียบเทียบผลของการทายาไตรแอมซิโนโลนอะเซโทไนด์ กับเจลชนิดละลายน้ำได้ บนอุปกรณ์ส่องกล่องเสียงต่อการลดอุบัติการณ์เจ็บคอหลังการระงับความรู้สึกแบบทั่วไป ด้วยท่อช่วยหายใจ
วัตถุประสงค์: ศึกษาแบบสุ่มไปข้างหน้า อำพราง 2 ฝ่าย ในผู้ป่วยอายุตั้งแต่ 18 ถึง 60 ปี ASA class I และ II ที่ได้รับการระงับความรู้สึกแบบทั่วไปด้วยท่อช่วยหายใจแบบไม่เร่งด่วน ตั้งแต่ 30 นาที ถึง 240 นาที สุ่มแยกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มทดลองจำนวน 58 ราย ได้รับการ ทายาไตรแอมซิโนโลนอะเซโทไนค์ เทียบกับกลุ่มควบคุมจำนวน 59 ราย ได้รับเจลชนิด ละลายนา ที่ถูกทาบนอุปกรณ์ส่องกล่องเสียง ทำการติดตามอุบัตการณ์เจ็บคอหลังการระงับความรู้สึกแบบทั่วไป ที่ 1 และ 24 ชั่วโมง
ผลการศึกษา: จำนวนผู้ป่วยในการทดลองคือ 117 คน พบอุปติการณ์เจ็บคอ ในกลุ่มทดลองน้อยกว่า กลุ่มควบคุมที่ 24 ชั่วโมง (ร้อยละ 31.0 VS ร้อยละ 42.4; p=0.203 ) และอุบัติการณ์ เจ็บคอที่ 1 ชั่วโมง (ร้อยละ 32.8 VS ร้อยละ 34.0; p=0.896) อย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 อุบัติการณ์เจ็บคอจำแนกตามระดับความรุนแรงที่ 1 และ 24 ชั่วโมง พบความแตกต่างอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
สรุป: การทายาไตรแอมซิโนโลนอะเซโทไนด์ ที่อุปกรณ์ส่องกล่องเสียงไม่มีผลลดอุบัติการณ์ เจ็บคอหลังการระงับความรู้สึกแบบทั่วไปด้วยท่อช่วยหายใจที่ 24 ชั่วโมง
คำสำคัญ: ภาวะเจ็บคอหลังการระงับความรู้สึกแบบทั่วไปด้วยท่อช่วยหายใจ ยาไตรแอมซิโนโลนอะเซโทไนด์

Article Details

บท
นิพนธ์ต้นฉบับ

References

ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย. ประกาศราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย ปี พ.ศ.2562 เรื่อง แนวทางพัฒนาการให้ข้อมูลเกี่ยวกับการระงับความรู้สึก. [อินเตอร์เน็ท]. [สืบค้น เมื่อ 21 มิ.ย.2563], สืบค้นได้จาก: URL: http://wvwv.anesthai.org/public/rcat/Documents/document/1571131341-.pdf

McHardy FE, Chung F. Postoperative sore throat: cause, prevention and treatment. Anaesthesia 1999;54(5):444-53.

Scuderi PE. Postoperative sore throat: more answers than questions. Anesth Analg 2010;lll(4):831-2.

Lehmann M, Monte K, Barach P, Kindler CH. Postoperative patient complaints: a prospective interview study of 12,276 patients. J Clin Anesth 2010;22(1):13-21.

El-Boghdadly K, Bailey CR, Wiles MD. Post operative sore throat: a systematic review. Anaesthesia 2016;71(6):706-17.

Higgins PP, Chung F, Mezei G. Postoperative sore throat after ambulatory surgery. Br J Anaesth 2002;88(4):582-4.

Jaensson M, Gupta A, Nilsson UG. Risk factors for development of postoperative sore throat and hoarseness after endotracheal intubation in women: a secondary analysis. AANA J 2012;80(4 Suppl):S67-73.

Chinachoti T, Pojai S, Sooksri N, Rungjindamai C. Risk Factors of Post-operative Sore Throat and Hoarseness. J Med Assoc Thai 2017; 100(4):463-8.

Lewis SR, Butler AR, Parker J, CookTM, Smith AF. Videolaryngoscopy versus direct laryn goscopy for adult patients requiring tracheal intubation. Cochrane Database Syst Rev 2016;11(11):CD011136.

Aqil M, Khan MU, Mansoor S, Mansoor S, Khokhar RS, Narejo AS. Incidence and severity of postoperative sore throat : a randomized comparison of Glidescope with Macintosh laryngoscope. BMC Anesthesiol 2017;17(1):127.

Tachibana N, Niiyama Y, Yamakage M. Less postoperative sore throat after nasotracheal intubation using a fiberoptic bronchoscope than using a Macintosh laryngoscope : A double-blind, randomized, controlled study. J Clin Anesth 2017;39:113-7.

Sun L, Guo R. Dexamethasone for preventing postoperative sore throat : a meta-analysis of randomized controlled trials. Ir J Med Sci 2014;183(4):593-600.

Tanaka Y, Nakayama T, Nishimori M, Tsujimura Y, Kawaguchi M, Sato Y. Lidocaine for preventing postoperative sore throat. Cochrane Database Syst Rev 2015;2015(7): CD004081.

Kuriyama A, Maeda H, Sun R, Aga M. Topical application of corticosteroids to tracheal tubes to prevent postoperative sore throat in adults undergoing tracheal intubation : a systematic review and meta-analysis. Anaesthesia 2018;73(12):1546-56.

Park SY, Kim SH, Lee SJ, Chae WS, Jin HC, Lee JS, et al. Application of triamcinolone acetonide paste to the endotracheal tube reduces postoperative sore throat : a randomized controlled trial. Can J Anaesth 2011;58(5):436-42.

Guin JD. Contact sensitivity to topical corticosteroids. J Am Acad Dermatol 1984;10(5 Pt 1):773-82.

Lepoittevin JP, Drieghe J, Dooms-Goossens A. Studies in patients with corticosteroid contact allergy. Understanding cross-reac tivity among different steroids. Arch Dermatol 1995;131(1):31-7.

Harding CJ, McVey FK. Interview method affects incidence of postoperative sore throat. Anaesthesia 1987;42(10):1104-7.

Caplan A, Fett N, Werth V. Chapter 184: Glucocorticoids. In: Kang S, Amagai M, Bruckne AL, Enk AH, Margolis DJ, McMichael AJ, et al, editors. Fitzpatrick's Dermatology. 9th.ed. United States of America : McGraw-Hill Education; 2019:3382-94.