ผลลัพธ์จากการส่องกล้องทางเดินอาหารส่วนต้นระหว่าง กันยายน พ.ศ.2560 ถึง กันยายน พ.ศ.2563 ในโรงพยาบาลแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ

Main Article Content

เรืองเดช แสนโคตร์
ทศพร เจริญจิต

บทคัดย่อ

หลักการและเหตุผล: โรงพยาบาลแก้งคร้อเริ่มให้บริการส่องกล้องตรวจทางเดินอาหารส่วนต้นเมื่อวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2560 การศึกษานี้รวบรวมผลลัพธ์ของบริการส่องกล้อง เพื่อทราบถึงวินิจฉัยโรคข้อมูลการติดเชื้อเฮลิโคแบคเตอร์ไพโลไรและอุบัติการณ์มะเร็งทางเดินอาหารส่วนต้นในพื้นที่
วิธีการศึกษา: ศึกษาแบบ Descriptive retrospective study เก็บข้อมูลผู้ป่วยที่เข้ารับการส่องกล้อง 358 ราย ระหว่าง 15 กันยายน พ.ศ.2560 ถึง 30 กันยายน พ.ศ.2563 จากการสัมภาษณ์ และฐานข้อมูลโรงพยาบาลแก้งคร้อ
ผลการศึกษา: โรคที่พบมากที่สุดในพื้นที่คือการติดเชื้อเฮลิโคแบคเตอร์ไพโลไร 123 ราย (ร้อยละ 34) พบร่วมกับกระเพาะอาหารอักเสบร้อยละ 67 การติดเชื้อเพิ่มการเกิดกระเพาะอาหารหรือลำไส้ดูโอดีนัมอักเสบมากกว่าผู้ป่วยที่ไม่ติดเชื้ออย่างมีนัยสำคัญ (p<0.001) และสัมพันธ์กับผลตรวจพยาธิวิทยาผิดปกติ คือ กระเพาะอาหารอักเสบรุนแรง กระเพาะอาหารอักเสบเลือดออกและเยื่อบุกระเพาะอาหารเปลี่ยนเป็นเยื่อบุลำไส้อย่างมีนัยสำคัญอันดับสองคือFunctional dyspepsia 89 ราย (ร้อยละ 24) และอันดับสามกระเพาะอาหารอักเสบ 47 ราย (ร้อยละ 13) อุบัติการณ์มะเร็งหลอดอาหาร 2 ราย (2.6:100,000 ประชากร) อุบัติการณ์มะเร็งกระเพาะอาหาร 5 ราย (6.6:100,000 ประชากร) อุบัติการณ์มะเร็งทั้ง 2 ชนิด น้อยกว่าประชากรไทยทั่วไปแต่การศึกษานี้จำนวนประชากรน้อย ไม่พบผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ดูโอดีนัมในพื้นที่เนื่องจากเป็นมะเร็งที่มีอุบัติการณ์ต่ำ
สรุป: โรคที่พบมากที่สุดในพื้นที่คือการติดเชื้อเฮลิโคแบคเตอร์ไพโลไร Functional dyspepsia และกระเพาะอาหารอักเสบ อุบัติการณ์มะเร็งหลอดอาหาร 2.6:100,000 ประชากร อุบัติการณ์มะเร็งกระเพาะอาหาร 6.6:100,000 ประชากร
คำสำคัญ: การส่องกล้องทางเดินอาหารส่วนต้น เฮลิโคแบคเตอร์ไพโลไร มะเร็งทางเดินอาหารส่วนต้น แก้งคร้อ

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

การอ้างอิงบทความ
ประเภทบทความ
นิพนธ์ต้นฉบับ

เอกสารอ้างอิง

1. Pittayanon R, Leelakusolvong S, Vilaichone RK, Rojborwonwitaya J, Treeprasertsuk S, Mairiang P, et al. Thailand Dyspepsia Guidelines: 2018. J Neurogastroenterol Motil 2019;25(1):15-26. doi: 10.5056/jnm18081.

2. สมาคมประสาททางเดินอาหารและการเคลื่อนไหว. แนวทางเวชปฏิบัติการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคกรดไหลย้อนในประเทศไทย พ.ศ.2563 (Thailand GERD guideline 2020). กรุงเทพมหานคร : บริษัทพริ้นท์เอเบิ้ลจำกัด; 2563.

3. Lau JYW, Yu Y, Tang RSY, Chan HCH, Yip HC, Chan SM, et al. Timing of Endoscopy for Acute Upper Gastrointestinal Bleeding. N Engl J Med 2020;382(14):1299-1308. doi: 10.1056/NEJMoa1912484.

4. กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กระทรวงสาธารณสุข. สถิติสาธารณสุข พ.ศ.2562. นนทุบรี : กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กระทรวงสาธารณสุข; 2562.

5. Saleem N, Howden CW. Update on the Management of Helicobacter pylori Infection. Curr Treat Options Gastroenterol 2020:1-12. doi: 10.1007/s11938-020-00300-3.

6. ASGE Standards of Practice Committee, Ben-Menachem T, Decker GA, Early DS, Evans J, Fanelli RD, et al. Adverse events of upper GI endoscopy. Gastrointest Endosc. 2012 Oct;76(4):707-18. doi: 10.1016/j.gie.2012.03.252.

7. ASGE Standards of Practice Committee, Early DS, Lightdale JR, Vargo JJ 2nd, Acosta RD, Chandrasekhara V et al. Guidelines for sedation and anesthesia in GI endoscopy. Gastrointest Endosc 2018;87(2):327-37. doi: 10.1016/j.gie.2017.07.018.

8. Bray F, Ferlay J, Soerjomataram I, Siegel RL, Torre LA, Jemal A. Global cancer statistics 2018: GLOBOCAN estimates of incidence and mortality worldwide for 36 cancers in 185 countries. CA Cancer J Clin 2018;68(6):394-424. doi: 10.3322/caac.21492.

9. สำนักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิ. รายงานสถิติจังหวัดชัยภูมิ. [Internet]. [สืบค้นเมื่อ 20 ธันวาคม 2563]. ค้นได้จาก:URL: http://chaiyaphum.nso.go.th/

10. ชัยพจน์ สวัสดิวัลลภ. สาเหตุของการปวดแน่นท้องเรื้อรังของผู้ป่วยในโรงพยาบาลนครปฐม. วารสารแพทย์เขต 7 1995;14(4):299–305.

11. อภิชัย ไพยารมณ์. การตรวจ Gastroscope ในโรงพยาบาลจอมทอง. วารสารสาธารณสุขล้านนา 2005;1(2):119–26.

12. ศุภกิจ พันธุ์ประพันธุ์. ผลการส่องกล้องทางเดินอาหารส่วนต้นของผู้ป่วย Chronic dyspepsia ในโรงพยาบาลราชบุรี. วารสารแพทย์เขต 6-7 2551;27(2–1):443–7.

13. เพชรี มณีธร, ปนัดดา โรจน์พิบูลสถิตย์, รัฐกร วิไลชนม์ และศศิชัย กังสดาลอำไพ. เฮลิโคแบคเตอร์ไพโลไรรูปร่างทรงกลม ซึ่งมีชีวิต แต่ไม่เจริญเติบโต ยังคงสร้างกลูตามิลทรานส์เพปทิเดสที่เป็นปัจจัยก่อความรุนแรงโรค. Thai J Sci Technol 2019;7(6 ฉบับเสริม):614–21.

14. ภัทรายุส ออประยูร. การติดเชื้อ Helicobacter pylori ในผู้ป่วยปวดท้องเรื้อรัง โรงพยาบาลพระปกเกล้า จังหวัดจันทบุรี. วารสารศูนย์การศึกษาแพทยศาสตร์คลินิก โรงพยาบาลพระปกเกล้า 2551;6(2 Suppl):6s-12s.

15. Bumpenboon W, Wasuthit Y, Euanorasetr C, Sumritpradit P, Suwanthunma W, Lertsithichai P, et al. Upper Gastrointestinal Endoscopy Findings in Patients Presenting with Dyspepsia. THAI J Surg 2010;31(1):7–12.

16. Kasemthamakhun S, Chaiyarerk P. Endoscopic Findings and the Prevalence of Helicobacter Pylori in Dyspeptic Monks at the Priest Hospital. THAI J Surg 2012;33(2):52–5.

17. Pounder RE, Ng D. The prevalence of Helicobacter pylori infection in different countries. Aliment Pharmacol Ther 1995;9 Suppl 2:33-9. PMID: 8547526

18. Chey WD, Leontiadis GI, Howden CW, Moss SF. ACG Clinical Guideline: Treatment of Helicobacter pylori Infection. Am J Gastroenterol 2017;112(2):212-39. doi: 10.1038/ajg.2016.563.

19. Emerenziani S, Guarino MPL, Trillo Asensio LM, Altomare A, Ribolsi M, Balestrieri P, et al. Role of Overweight and Obesity in Gastrointestinal Disease. Nutrients 2019;12(1):111. doi: 10.3390/nu12010111.

20. Mak AD, Wu JC, Chan Y, Chan FK, Sung JJ, Lee S. Dyspepsia is strongly associated with major depression and generalised anxiety disorder - a community study. Aliment Pharmacol Ther 2012;36(8):800-10. doi: 10.1111/apt.12036.

21. Ly HG, Weltens N, Tack J, Van Oudenhove L. Acute Anxiety and Anxiety Disorders Are Associated With Impaired Gastric Accommodation in Patients With Functional Dyspepsia. Clin Gastroenterol Hepatol 2015;13(9):1584-91.e3. doi: 10.1016/j.cgh.2015.03.032.

22. Nan J, Liu J, Mu J, Dun W, Zhang M, Gong Q, et al. Brain-based Correlations Between Psychological Factors and Functional Dyspepsia. J Neurogastroenterol Motil 2015;21(1):103-10. doi: 10.5056/jnm14096.

23. Pankongngam C. Increasing detection rate of Helicobacter pylori infec- tion in nonvariceal upper gastrointestinal bleeding patients by adding histology to the rapid urease test : An experience from Lampang Hospital. Chiang Mai Med J 2017;56(4):187–93.

24. Suchartlikitwong S, Lapumnuaypol K, Rerknimitr R, Werawatganon D. Epidemiology of upper gastrointestinal bleeding and Helicobacter pylori infection: review of 3,488 Thai patients. Asian Biomed 2017;9(1):87-93.

25. Altayar O, Davitkov P, Shah SC, Gawron AJ, Morgan DR, Turner K, AGA Technical Review on Gastric Intestinal Metaplasia-Epidemiology and Risk Factors. Gastroenterology. 2020 Feb;158(3):732-744.e16. doi: 10.1053/j.gastro.2019.12.002. Epub 2019 Dec 6.

26. Dinis-Ribeiro M, Areia M, de Vries AC, Marcos-Pinto R, Monteiro-Soares M, O'Connor A, et al. Management of precancerous conditions and lesions in the stomach (MAPS): guideline from the European Society of Gastrointestinal Endoscopy (ESGE), European Helicobacter Study Group (EHSG), European Society of Pathology (ESP), and the Sociedade Portuguesa de Endoscopia Digestiva (SPED). Endoscopy 2012;44(1):74-94. doi: 10.1055/s-0031-1291491.

27. World Health Organization. The Global Cancer Observatory-Thailand. 2021. [Internet]. [cited 2021 February 18]. Available from:URL: https://gco.iarc.fr/today/data/factsheets/populations/764-thailand-fact-sheets.pdf

28. สำนักงานมะเร็งแห่งชาติ. ทะเบียนมะเร็งระดับโรงพยาบาล พ.ศ.2562. กรุงเทพ : บริษัทนิวธรรมดาการพิมพ์ (ประเทศไทย) จำกัด; 2019.

29. Siegel RL, Miller KD, Jemal A. Cancer statistics, 2020. CA Cancer J Clin 2020;70(1):7-30. doi: 10.3322/caac.21590.