เผยแพร่แล้ว: 2021-04-30

ผลของโปรแกรมการออกกำลังข้อมือในผู้ป่วยโรคปลอกหุ้มเอ็นข้อมืออักเสบ

ชมพูนุท ชีวะกุล, นิรุวรรณ เทิร์นโบล์, กู้เกียรติ ทุดปอ

25-34

การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยจิตเภทพฤติกรรมรุนแรง ในโรงพยาบาลศรีธัญญา

ศศินันท์ รักษาทรัพย์, ศิริลักษณ์ สว่างวงศ์สิน, นิตยา สุริยะพันธ์

159-168

การพัฒนาระบบการจัดการความปวดเฉียบพลันหลังการผ่าตัด แผนกศัลยกรรม โรงพยาบาลเลย

อุศณี เอมอิ่มอนันต์, พรพิมล คำประเสริฐ, นฤมล วทัญญูคุณากร, สุวิมล ชิยางคะบุตร, พรวิภา ขจรนาม

227-237