การศึกษาเปรียบเทียบชนิดการผ่าตัดมีความสัมพันธ์กับการกลับเป็นซ้ำและการกระจายของมะเร็งเต้านมในผู้ป่วยอายุน้อย

Main Article Content

ธีรวุฒิ รักชอบ

บทคัดย่อ

บทนำ: เพื่อศึกษาเปรียบเทียบผลการผ่าตัดแบบ Modified radical mastectomy (MRM) กับการผ่าตัดแบบ Breast conservative therapy (BCT) ในเรื่องการเกิด Local recurrence และ Distance metastasis ปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดภาวะเกิด Local recurrence และ Distance metastasis และอัตราการอยู่รอด (Survival rate)
วิธีการศึกษา: เป็นการศึกษา เก็บข้อมูลย้อนหลัง แบบ Retrospective cohort study ตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ.2553 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ.2562 โดยเก็บรวบรวมผู้ป่วยที่วินิจฉัยมะเร็งเต้านมทุกรายที่มีอายุน้อยกว่าหรือเท่ากับ 35 ปีร่วมกับการได้รับการรักษาโดยการผ่าตัดแบบ BCT หรือ MRM ในโรงพยาบาลบุรีรัมย์โดยผู้ป่วยที่มีประวัติการรักษาไม่ครบถ้วนและผู้ป่วยที่มีมะเร็งหลายชนิดรวมกันจะถูกตัดออกจากการศึกษานี้
ผลการศึกษา: ผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่อายุน้อยกว่าหรือเท่ากับ 35 ปี จำนวน 67 ราย ผู้ป่วยทั้งหมดเป็นเพศหญิง อายุเฉลี่ย (Mean± SD)31.9±3. 1ปีพบผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัด MRM จำนวน 44 ราย (ร้อยละ 65.6) และผ่าตัด BCT จำนวน 23 ราย (ร้อยละ 35.4) อัตราการเกิด Local recurrence และ Distant metastasis นั้น พบว่าไม่มีความแตกต่างกันจากการผ่าตัดทั้งสองวิธี (P = 0.625) กลุ่ม MRM ในผู้ป่วยที่มี Tumor grade I มะเร็งที่มีขนาดก้อนเล็กกว่า มีการกระจายไปที่ต่อมน้ำเหลืองน้อยกว่า ระยะของโรคที่น้อยกว่า (T stage 1-2) ไม่พบว่ามี Local recurrence และ Metastasis ซึ่งมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ส่วนในกลุ่มที่ผ่าตัด BCT พบว่าผู้ป่วยที่มีก้อนขนาดใหญ่ จะมี Local recurrence และ Metastasis ที่มากกว่า (P = 0.036) การผ่าตัดแบบ MRM และ BCT มีค่ากลางของการรอดชีวิต 82 เดือนและ 67 เดือนตามลำดับ โดยมี Hazard ratio (HR) 1.29, 95% Confidence interval (CI) 0.54-3.07,P = 0.554
สรุป: การรักษาผู้ป่วยมะเร็งเต้านมอายุน้อย การผ่าตัดแบบ MRM และการผ่าตัดแบบ BCT นั้น มีผลทางการรักษาในเรื่อง Local recurrence และ Metastasis รวมถึงอัตราการอยู่รอดไม่แตกต่างกันการผ่าตัดแบบ BCT ที่มีก้อนขนาดใหญ่ มี local recurrence หรือ distance metastasis มากกว่าผลทางพยาธิวิทยามีความสำคัญต่อการเลือกพิจารณาการผ่าตัดผู้ป่วยมะเร็งเต้านมอายุน้อยเพื่อให้ได้ผลลัพธ์การรักษาที่ดีที่สุด
คำสำคัญ: ผ่าตัดเต้านม ผ่าตัดสงวนเต้านม มะเร็งเต้านมอายุน้อย การกระจาย การกลับเป็นซ้ำ

Article Details

บท
นิพนธ์ต้นฉบับ

References

Han W, Kim SW, Park IA, Kang D, Kim SW, Youn YK, et al. Young age: an independent risk factor for disease-free survival in women with operable breast cancer. BMC Cancer 2004;4(1):1-8

Bharat A, Aft RL, Gao F, Margenthaler JA. Patient and tumor characteristics associated with increased mortality in young women (< or =40 years) with breast cancer. J Surg Oncol 2009;100(3):248-51.

Fredholm H, Eaker S, Frisell J, Holmberg L, Fredriksson I, Lindman H. Breast cancer in young women: poor survival despite intensive treatment. PLoS One 2009;4(11):e7695.

Anders CK, Johnson R, Litton J, Phillips M, Bleyer A. Breast cancer before age 40 years. Semin Oncol 2009;36(3):237-49.

Veronesi U, Cascinelli N, Mariani L, Greco M, Saccozzi R, Luini A, et al. Twenty-year follow-up of a randomized study comparing breast-conserving surgery with radical mastectomy for early breast cancer. N Engl J Med 2002;347(16):1227-32.

Fisher B, Anderson S, Bryant J, Margolese RG, Deutsch M, Fisher ER, et al. Twenty-year follow-up of a randomized trial comparing total mastectomy, lumpectomy, and lumpectomy plus irradiation for the treatment of invasive breast cancer. N Engl J Med 2002;347(16):1233-41.

Kummerow KL, Du L, Penson DF, Shyr Y, Hooks MA. Nationwide trends in mastectomy for early-stage breast cancer. JAMA Surg 2015;150(1):9-16.

Garcia-Etienne CA, Tomatis M, Heil J, Friedrichs K, Kreienberg R, Denk A, et al. Mastectomy trends for early-stage breast cancer: a report from the EUSOMA multi-institutional European database. Eur J Cancer 2012;48(13):1947-56.

Zhang B, Song Q, Zhang B, Tang Z, Xie X, Yang H, et al. A 10-year (1999 - 2008) retrospective multi-center study of breast cancer surgical management in various geographic areas of China. Breast 2013;22(5):676-81. doi: 10.1016/j.breast.2013.01.004.

Sinnadurai S, Kwong A, Hartman M, Tan EY, Bhoo-Pathy NT, Dahlui M, et al. Breast-conserving surgery versus mastectomy in young women with breast cancer in Asian settings. BJS Open 2018;3(1):48-55.

Vila J, Gandini S, Gentilini O. Overall survival according to type of surgery in young (≤40 years) early breast cancer patients: A systematic meta-analysis comparing breast-conserving surgery versus mastectomy. Breast 2015;24(3):175-81.

Laurberg T, Lyngholm CD, Christiansen P, Alsner J, Overgaard J. Long-term age-dependent failure pattern after breast-conserving therapy or mastectomy among Danish lymph-node-negative breast cancer patients. Radiother Oncol 2016;120(1):98-106. doi: 10.1016/j.radonc.2016.05.006.

Allison KH, Hammond MEH, Dowsett M, McKernin SE, Carey LA, Fitzgibbons PL, et al. Estrogen and Progesterone Receptor Testing in Breast Cancer: American Society of Clinical Oncology/College of American Pathologists Guideline Update. Arch Pathol Lab Med 2020;144(5):545-563. doi: 10.5858/arpa.2019-0904-SA.

Assi HA, Khoury KE, Dbouk H, Khalil LE, Mouhieddine TH, El Saghir NS. Epidemiology and prognosis of breast cancer in young women. J Thorac Dis 2013;5 Suppl 1(Suppl 1):S2-8. doi: 10.3978/j.issn.2072-1439.2013.05.24.

van Dongen JA, Voogd AC, Fentiman IS, Legrand C, Sylvester RJ, Tong D, et al. Long-term results of a randomized trial comparing breast-conserving therapy with mastectomy: European Organization for Research and Treatment of Cancer 10801 trial. J Natl Cancer Inst 2000;92(14):1143-50. doi: 10.1093/jnci/92.14.1143.

Blichert-Toft M, Nielsen M, Düring M, Møller S, Rank F, Overgaard M, et al. Long-term results of breast conserving surgery vs. mastectomy for early stage invasive breast cancer: 20-year follow-up of the Danish randomized DBCG-82TM protocol. Acta Oncol 2008;47(4):672-81. doi: 10.1080/02841860801971439.

Cardoso F, Loibl S, Pagani O, Graziottin A, Panizza P, Martincich L, et al. The European Society of Breast Cancer Specialists recommendations for the management of young women with breast cancer. Eur J Cancer 2012;48(18):3355-77. doi: 10.1016/j.ejca.2012.10.004.

Harbeck N, Thomssen C, Gnant M. St. Gallen 2013: brief preliminary summary of the consensus discussion. Breast Care (Basel) 2013;8(2):102-9. doi: 10.1159/000351193.

Miles RC, Gullerud RE, Lohse CM, Jakub JW, Degnim AC, Boughey JC. Local recurrence after breast-conserving surgery: multivariable analysis of risk factors and the impact of young age. Ann Surg Oncol 2012;19(4):1153-9. doi: 10.1245/s10434-011-2084-6.

Quan ML, Paszat LF, Fernandes KA, Sutradhar R, McCready DR, Rakovitch E, et al. The effect of surgery type on survival and recurrence in very young women with breast cancer. J Surg Oncol 2017;115(2):122-30. doi: 10.1002/jso.24489.

Laurberg T, Alsner J, Tramm T, Jensen V, Lyngholm CD, Christiansen PM, et al. Impact of age, intrinsic subtype and local treatment on long-term local-regional recurrence and breast cancer mortality among low-risk breast cancer patients. Acta Oncol 2017;56(1):59-67. doi: 10.1080/0284186X.2016.1246803.