ความถูกต้องของ FNA ในการวินิจฉัยโรคของก้อนที่ต่อมไทรอยด์

Main Article Content

กษิพจน์ ก.ศรีสุวรรณ

บทคัดย่อ

หลักการและเหตุผล: ภาวะก้อนที่ต่อมไทรอยด์เป็นโรคของระบบต่อมไร้ท่อที่พบบ่อย หัตถการที่ช่วยในการวินิจฉัยโรค คือ การตรวจทางเซลล์วิทยาด้วยเข็มขนาดเล็ก (FNA) ความไว ความถูกต้อง และความแม่นยำของการตรวจวินิจฉัยโรคจึงมีความสำคัญต่อการวางแผนการรักษา 
วัตถุประสงค์: เพื่อศึกษาความไว ความถูกต้อง และความแม่นยำในการวินิจฉัยโรคของก้อนที่ต่อมไทรอยด์ 
วิธีการศึกษา: เป็นการศึกษาเชิงวินิจฉัย รูปแบบ retrospective cross-sectional design รวบรวม case แบบ population based ที่โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ในผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยว่ามีก้อนที่ต่อมไทรอยด์ ได้รับการทำ FNA และ tissue biopsy ในช่วงระยะเวลาตั้งแต่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562 ถึง 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 จำนวน 1,137 ราย นำมาคำนวณความชุกของสิ่งส่งตรวจ โดยจำแนกเป็น ช่วงอายุ เพศ ตำแหน่งของก้อน ขนาดของก้อน และภาวะ thyroid hormone แสดงผลเป็นร้อยละ หาความสามารถในการวินิจฉัยของ FNA โดยเทียบกับ tissue biopsy นำมาคำนวณหาค่า sensitivity, specificity, positive predictive value, negative predictive value และ accuracy rate
ผลการศึกษา: จากจำนวน 1,137 ราย ผล pathology เป็นมะเร็งไทรอยด์ 62 ราย benign 1,080 ราย ถ้าจัดกลุ่ม FNA T1-T2 เป็น negative และ T3-T6 เป็น positive ได้ค่า sensitivity ร้อยละ 75.4 (95%CI 62.7-85.5) specificity ร้อยละ 82.3 (95%CI 79.8-84.5) positive predictive value ร้อยละ 19.4 (95%CI 14.6-25.0) negative predictive value ร้อยละ 98.3 (95%CI 97.3-99.1) และ accuracy ร้อยละ 81.8 (95%CI 79.5-84.0) 
สรุป: การวินิจฉัยโรคของก้อนที่ต่อมไทรอยด์โดย FNA technique สามารถช่วยวางแผนการรักษาผู้ป่วยได้ดี ถ้าผล FNA อ่านเป็น T3-T6 ซึ่งมีโอกาสเป็นมะเร็งสูงกว่าผู้ป่วยทั่วไป จึงควรได้รับการประเมินโดยแพทย์ผู้รักษาให้ทำการผ่าตัดใหญ่ต่อไป 

Article Details

บท
นิพนธ์ต้นฉบับ

References

Hemmati HR, Shahnazari B, Foroutan M. The Effect of Fine needle aspiration on Detecting Malignancy in Thyroid Nodule. Biomol Concepts 2019;10(1):99-105. doi: 10.1515/bmc-2019-0012.

Kieliszak CR, Jones DJ, Klapchar RT, Collar RM, Steward DL. Fine-Needle Aspiration Utilization for Malignant Thyroid Neoplasms in the Community Hospital Setting: A Quality Improvement Study. J Am Osteopath Assoc 2018;118(11):713-8. doi: 10.7556/jaoa.2018.156.

Cibas ES, Ali SZ. The 2017 Bethesda System for Reporting Thyroid Cytopathology. Thyroid 2017;27(11):1341-6. doi: 10.1089/thy.2017.0500.

Quaglino F, Marchese V, Mazza E, Gottero C, Lemini R, Taraglio S. When Is Thyroidectomy the Right Choice? Comparison between Fine-Needle Aspiration and Final Histology in a Single Institution Experience. Eur Thyroid J 2017;6(2):94-100. doi: 10.1159/000452622.

Del Rio P, Cozzani F, Corcione L, Viani L, Loderer T, Rossini M. Correlation between cytological and histological findings in patients who underwent thyroidectomy. Predictive value and confounders. Minerva Endocrinol 2019;44(4):357-62. doi: 10.23736/S0391-1977.18.02845-6.

Dalquen P, Rashed B, Hinsch A, Issa R, Clauditz T, Luebke A, et al. [Fine-needle aspiration (FNA) of the thyroid gland : Analysis of discrepancies between cytological and histological diagnoses]. [Article in German]. Pathologe 2016;37(5):465-72. doi: 10.1007/s00292-016-0172-x.

Ajmal S, Rapoport S, Ramirez Batlle H, Mazzaglia PJ. The natural history of the benign thyroid nodule: what is the appropriate follow-up strategy? J Am Coll Surg 2015;220(6):987-92. doi: 10.1016/j.jamcollsurg.2014.12.010.

Raguin T, Schneegans O, Rodier JF, Volkmar PP, Sauleau E, Debry C, et al. Value of fine-needle aspiration in evaluating large thyroid nodules. Head Neck 2017;39(1):32-6. doi: 10.1002/hed.24524.

Vivero M, Renshaw AA, Krane JF. Adequacy criteria for thyroid FNA evaluated by ThinPrep slides only. Cancer Cytopathol 2017;125(7):534-43. doi: 10.1002/cncy.21858.

Lew JI, Snyder RA, Sanchez YM, Solorzano CC. Fine needle aspiration of the thyroid: correlation with final histopathology in a surgical series of 797 patients. J Am Coll Surg 2011;213(1):188-94; discussion 194-5. doi: 10.1016/j.jamcollsurg.2011.04.029.

Abi-Raad R, Prasad M, Baldassari R, Schofield K, Callender GG, Chhieng D, et al. The Value of Negative Diagnosis in Thyroid Fine-Needle Aspiration: a Retrospective Study with Histologic Follow-Up. Endocr Pathol 2018;29(3):269-75. doi: 10.1007/s12022-018-9536-5.

Zhu Y, Song Y, Xu G, Fan Z, Ren W. Causes of misdiagnoses by thyroid fine-needle aspiration cytology (FNAC): our experience and a systematic review. Diagn Pathol 2020;15(1):1. doi: 10.1186/s13000-019-0924-z.

Nou E, Kwong N, Alexander LK, Cibas ES, Marqusee E, Alexander EK. Determination of the optimal time interval for repeat evaluation after a benign thyroid nodule aspiration. J Clin Endocrinol Metab 2014;99(2):510-6. doi: 10.1210/jc.2013-3160.