ตำรับและความคงตัวของน้ำยาบ้วนปาก 1.0% โพวิดีนแบบปรุงรสและกลิ่น

Main Article Content

ชุติธนา ภัทรทิวานนท์
วิจิตรา ศรีอุฬารวัฒน์

บทคัดย่อ

หลักการและเหตุผล: น้ำยาบ้วนปากโพวิดีนช่วยลดปริมาณเชื้อโควิด-19 ในช่องปากได้ แต่ที่มีจำหน่ายมีราคาสูงและโพวิดีนมีกลิ่น-รสรวมทั้งความคงตัวที่ไม่ดี จึงพัฒนาตำรับ 1.0% โพวิดีนแบบปรุงรสและกลิ่น โดยเตรียมแบบแยกน้ำกระสายยาเพื่อยืดอายุยา
วัตถุประสงค์: เพื่อแต่งกลิ่นและรสของน้ำยาบ้วนปากโพวิดีน ศึกษาความคงตัว เปรียบเทียบราคาในท้องตลาด และประเมินความพึงพอใจในการใช้ของทันตแพทย์และผู้ใช้บริการทางทันตกรรม ระหว่างน้ำยาบ้วนปาก 1.0% โพวิดีน แบบปรุงรสและกลิ่นที่พัฒนาขึ้นกับ 1.0% โพวิดีนแบบเจือจางน้ำใช้วันต่อวัน
วิธีการศึกษา: พัฒนาตำรับโดยแต่งกลิ่นและรส ศึกษาความคงตัวโดยวิเคราะห์ปริมาณไอโอดีนคงเหลือที่คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ค่ามาตรฐาน: อยู่ในช่วง 85.0-120.0% ของ 0.10% ไอโอดีน) เปรียบเทียบราคาทุน (ขาย) ความพึงพอใจของทันตแพทย์ 11 ราย และผู้รับบริการทางทันตกรรม 30 ราย ระหว่างน้ำยาบ้วนปากแบบปรุงรสและกลิ่นกับแบบเจือจางน้ำใช้วันต่อวัน โดยวิธีปกปิดผู้ใช้ ผู้ที่ได้รับการคัดออกคือ ผู้ที่มีการทำงานของต่อมไทรอยด์ผิดปกติ ตั้งครรภ์ ให้นมบุตร โรคไต เด็กอายุน้อยกว่า 6 ปีและผู้ที่แพ้ไอโอดีน ใช้สถิติเชิงพรรณนา ร้อยละค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน หาแนวโน้มความสัมพันธ์โดยใช้ spearman rank test
ผลการศึกษา: ตำรับ 1.0% โพวิดีนปรุงรสและกลิ่นแบบแยกน้ำกระสายยาประกอบด้วยน้ำกระสายยา: กลีเซอรีน 3.0 ml, 70.0%ซอร์บิทอล 4.5 ml, กลิ่นสตอร์เบอร์รี่ 0.45 ml ปรับด้วยน้ำให้ครบ 30.0 ml บรรจุใส่ขวด และ 10.0% โพวิดีน 3.33 ml ใส่ขวดสีชา (จัดเป็นชุดและผสมโดยเทน้ำกระสายยาลงผสมโพวิดีน) ผลการวิเคราะห์มีปริมาณไอโอดีนคงเหลือ ณ ชั่วโมงที่ 0, 4, 8, 36, 56 หลังผสม ที่ 28.0(±2.0) oC เท่ากับร้อยละ 98.0(±0.0), 96.0(±0.0), 93.0(±0.0), 92.0(±0.0), 89.0(±0.2), 86.0(±0.0) ตามลำดับ ราคาทุน (ขาย) แบบเจือจางน้ำใช้วันต่อวัน 0.34 (0.44) บาท/มล., แบบปรุงรสและกลิ่น 0.53(0.67) บาท/มล., ราคาขายน้ำยาที่มีขายในท้องตลาด 5.97 บาท/มล. ความพึงพอใจโดยรวมของทันตแพทย์และผู้รับบริการต่อน้ำยาบ้วนปากแบบปรุงรสและกลิ่นคือ 3.1(±(0.9) (ปานกลาง), 3.4(±(0.8) (ปานกลาง) ตามลำดับ และแบบเจือจางน้ำใช้วันต่อวัน 2.5(±0.05) (น้อย), 3.3(±1.0) (ปานกลาง) ตามลำดับ (ใช้มาตรวัดแบบ Likert-Type-Scale)
สรุป: น้ำยาบ้วนปาก 1.0% โพวิดีนแบบปรุงรสและกลิ่นคงตัว 56 ชั่วโมง มีราคาถูกกว่าในท้องตลาด ทันตแพทย์และผู้รับบริการพึงพอใจต่อน้ำยาบ้วนปาก 1.0% โพวิดีนแบบปรุงรสและกลิ่นมากกว่า 1.0% โพวิดีนแบบเจือจางน้ำใช้วันต่อวัน อย่างไรก็ตามความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง

Article Details

บท
นิพนธ์ต้นฉบับ

References

Chopra A, Sivaraman K, Radhakrishnan R, Balakrishnan D, Narayana A. Can povidone iodine gargle/mouthrinse inactivate SARS-CoV-2 and decrease the risk of nosocomial and community transmission during the COVID-19 pandemic? An evidence-based update. Jpn Dent Sci Rev 2021;57:39-45. doi: 10.1016/j.jdsr.2021.03.001.

ทันตแพทยสภา. แนวทางปฏิบัติทางทันตกรรมวิถีใหม่ ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เข้าสู่ระยะโรคประจำถิ่น [สืบค้นเมื่อ 5 กันยายน 2564]. ค้นได้จาก:URL:http://dentalcouncil.or.th/images/uploads/file/ MF5PQXQLIC0PBD17.pdf?fbclid=IwAR13B5VJPKNFx E4ESmhGjUFZS59P6OyV5WhEJKxUty8zE3FQfPpd5gwd4M.

สำนักทันตสาธารณสุข. แนวทางปฏิบัติการรักษาทางทันตกรรมในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค Covid19. [สืบค้นเมื่อ 1 เมษายน 2563]. ค้นได้จาก: URL: http://dental2.anamai.moph.go.th/download/ covid19/แนวทางปฏิบัติการรักษาทางทันตกรรมในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค_Covid19.pdf.

Hassandarvish P, Tiong V, Sazaly AB, Mohamed NA, Arumugam H, Ananthanarayanan A, et al. Povidone iodine gargle and mouthwash. Br Dent J 2020;228(12):900. doi: 10.1038/s41415-020-1794-1.

มรุพงษ์ พชรโชค, ลักขณา สุวรรณน้อย,กิตติศักดิ์ ศรีภา, ดวงดาว ฉันทศาสตร์. ไอโอดีน, เบตาดีน ป้องกันสารกัมมันตรังสีได้จริงหรือ. [สืบค้นเมื่อ 13 กุมภาพันธ์ 2565]. ค้นได้จาก:URL:https://pharmacy.mahidol.ac.th/en/knowledge/ article/43/th/index.php.

Iodine Taste - Can't get past it. [cited 2022 Feb 13]. Available from:URL: https://www.reddit.com/r/Scotch/comments/o2aay/iodine_ taste_cant_get_past_it/.

Diosady LL, Alberti JO, Mannar MG, FitzGerald S. Stability of iodine in iodized salt used for correction of iodine-deficiency disorders II. [cited 2022 Feb 23]. Available from:URL: https://archive.unu.edu/unupress/food/V193e/ch06.htm.

BASF. PVP-Iodine grade. [cited 2022 May 12]. Available from:URL:https://documents.basf.com/ 5debd5eb09961b85b041a2add38827e244105583/03_030744e_PVP-Iodine-grade.pdf.

Shiraishi T, Nakagawa Y. Evaluation of the bactericidal activity of povidone-iodine and commercially available gargle preparations. Dermatology. 2002;204(Suppl 1):37-41. doi: 10.1159/000057723.

European Patient Specification. Stabilized PVP-I solutions - European Patent Office - EP 0526695 B1 . [cited 2021 Dec 1]. Available from:URL: https://patentimages.storage.googleapis.com/pdfs/3f03caa 081c63a345478/EP0526695B1.pdf.

ชูศรี วงศ์รัตนะ. เทคนิคการใช้สถิติเพื่อการวิจัย. พิมพ์ครั้งที่ 10. กรุงเทพมหานคร: คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ; 2550.

Package leaflet: Information for the user Betadine Gargle and Mouthwash 10mg/ml Oral Solution. [cited 2022 May 4] . Available from:URL: https://www.hpra.ie/img/uploaded/swedocuments/32259436-0f7a-4e67-8a7c-2228c2b6ac79.pdf.

Helen M. The case for calling alcohol a drug. BMJ 2018;363:k4370. doi: 10.1136/bmj.k4370.