วารสารสาธารณสุขมหาวิทยาลัยบูรพา เป็นวารสารด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ที่เผยแพร่ปีละ 2 ฉบับ (มกราคม-มิถุนายน และ กรกฎาคม-ธันวาคม)โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของบุคลากรด้านสาธารณสุข วิทยาศาสตร์การแพทย์ และวิทยาศาสตร์สุขภาพ ทั้งนี้ได้ผ่านการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) และอยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 2 (รอบประเมินที่ 4 พ.ศ. 2563-2567 ครั้งที่ 3) บทความในวารสารฯ ทุกเรื่องจะผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน ก่อนการเผยแพร่บทความ (Double blinded peer review) ผู้สนใจสามารถส่งบทความเพื่อขอรับการพิจารณาตีพิมพ์ได้ทางระบบออนไลน์

 

ISSN 2821-9856 (Online)

จริยธรรมการวิจัย

2023-06-26

ตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2566 เป็นต้นไป งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ สัตว์ (เพื่องานทางวิทยาศาสตร์) และความปลอดภัยทางชีวภาพ ต้องแนบใบรับรองจริยธรรมการวิจัย มาพร้อมกับส่งบทความเพื่อพิจารณา หากไม่มีใบรับรองจริยธรรม งานวารสารจะไม่สามารถรับพิจารณาได้เนื่องจากไม่สามารถยินยันได้ว่างานวิจัยนั้นมีความเหมาะสมด้านระเบียบวิธีวิจัย จริยธรรมการวิจัย และมีประโยชน์หรือไม่

เปลี่ยนแปลงจำนวนผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ

2022-08-17

วารสารเปลี่ยนแปลงจำนวนผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความจากเดิม 2 ท่าน เป็น 3 ท่าน (เกณฑ์ผ่านพิจารณา 2 ใน 3) เพื่อผู้นิพนธ์สามารถนำผลงานไปใช้ในการยื่นขอตำแหน่งทางวิชาการได้ ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2564

วารสารสาธารณสุขมหาวิทยาลัยบูรพา ปรับรูปแบบการเผยแพร่ผลงาน

2020-08-26

วารสารสาธารณสุขมหาวิทยาลัยบูรพา ปรับรูปแบบการเผยแพร่ผลงาน
โดยจะเผยแพร่ทางออนไลน์ ตั้งแต่ปีที่ 17 ฉบับที่ 2 เป็นต้นไป

โดยท่านสามารถสมัครสมาชิก (ฟรี)
และอ่านบทความได้ทาง https://he02.tci-thaijo.org/index.php/phjbuu/issue/archive

ปีที่ 19 ฉบับที่ 1 (2567): ปีที่ 19 ฉบับที่ 1 (2567): ปีที่ 19 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2567)

เผยแพร่แล้ว: 2024-03-22

ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์อาหารเสริมลดน้ำหนักของนักเรียนหญิง อาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ประภาศรี เพลงอินทร์, เอมอัฌชา วัฒนบุรานนท์, ปาจรีย์ อับดุลลากาซิม, รจฤดี โชติกาวินทร์

1-13

แนวทางการบริหารจัดการน้ำที่เหมาะสมในนิคมอุตสาหกรรม พื้นที่ภาคตะวันออก

เพียงใจ หาญวัฒนาวุฒิ, กอบเกียรติ ผ่องพุฒิ, บุญเลิศ วงค์โพธิ์, วินัย วีระวัฒนานนท์

14-28

ดูทุกฉบับ

Indexed in tci