วารสารสาธารณสุขมหาวิทยาลัยบูรพา เป็นวารสารด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่จัดพิมพ์ปีละ 2 ฉบับ (มกราคม-มิถุนายน และ กรกฎาคม-ธันวาคม)โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของบุคลากรด้านสาธารณสุข วิทยาศาสตร์การแพทย์ และวิทยาศาสตร์สุขภาพ ทั้งนี้ได้ผ่านการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) และอยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 2 (รอบประเมินที่ 4 พ.ศ. 2563) บทความในวารสารฯ ทุกเรื่องจะผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิอย่างน้อย 2 ท่าน ก่อนการตีพิมพ์ (Double blinded peer review) ผู้สนใจสามารถส่งบทความเพื่อขอรับการพิจารณาตีพิมพ์ได้ทางระบบออนไลน์

วารสารสาธารณสุขมหาวิทยาลัยบูรพา ปรับรูปแบบการเผยแพร่ผลงาน

2020-08-26

วารสารสาธารณสุขมหาวิทยาลัยบูรพา จะมีการปรับรูปแบบการเผยแพร่ผลงาน โดยจะเผยแพร่ทางออนไลน์เท่านั้น

โดยสมาชิกปัจจุบันที่ค้างอยู่ งานวารสารฯ จะทำการจัดทำเล่มให้ท่านจนสิ้นอายุสมาชิก และจะไม่มีต่ออายุสมาชิก แล้ว

ท่านสามารถสมัครสมาชิก (ฟรี) และอ่านบทความได้ทาง https://he02.tci-thaijo.org/index.php/phjbuu/issue/archive

ข้อมูลการติดต่อ

2019-10-01

วารสารสาธารณสุขมหาวิทยาลัยบูรพา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 

ผู้ประสานงาน : ญาณิน สิรนนท์ธนา

                          โทร. 038-102746

                          e-mail: yanin@go.buu.ac.th

คำแนะนำในการส่งผลงาน

2018-10-01

1. คำแนะนำในการส่งผลงาน

https://drive.google.com/file/d/1EyJT5RMRz4uhwZxZRW-7zXfy8hbK0yVu/view?usp=sharing

2. ประเภทบทความในวารสาร

https://drive.google.com/file/d/1QtB1si_h8YLtvFt9WylKlXnIrhQ0Rz_v/view?usp=sharing

3. การเขียนเอกสารอ้างอิง

เอกสารอ้างอิงใช้แบบแวนคูเวอร์ โดยระบุหมายเลขเรียงลำดับก่อนหลังตามเนื้อหาในบทความ

https://drive.google.com/file/d/1gNhJs9pX80Zi0_6pfiPf9tzrVy-X0-ee/view?usp=sharing

Vol. 16 No. 2 (2564): กรกฎาคม-ธันวาคม 2564

Published: 2021-12-27

การพัฒนาหลักเกณฑ์ ในการพิจารณาระดับความยากลำบากในการดำเนินงานด้านสาธารณสุข ของพื้นที่จังหวัดตาก ปีงบประมาณ 2563

กิตติพัทธ์ เอี่ยมรอด, วิราภรณ์ คำนาแซง, เบญจมาภรณ์ บุญเรือง, พัชราภรณ์ พุ่มนาค

17-28

การขยายขนาดชุมชนที่มีผลต่อคุณภาพน้ำในแม่น้ำเพชรบุรี

กิตติชัย ดวงมาลย์, ปานตะวัน อภิรักษ์มนตรี, อรอนงค์ ผิวนิล, อลงกรณ์ อินทรักษา, อรทัย เชื้อวงษ์

1-16

การสำรวจความต้องการต่อการตรวจสารเคมีที่มีความสำคัญของภาคอุตสาหกรรมและศักยภาพในการวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการพิษวิทยา เพื่อรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

ฌาน ปัทมะ พลยง , พีรพล สุทธิวิเศษศักดิ์, สุรทิน มาลีหวล, ศุภชัย เอี่ยมกุลวรพงษ์, มริสสา กองสมบัติสุข, ฉันทนา ผดุงทศ, ณัฐพงศ์ แหละหมัน

29-40

การศึกษาความชุกของเชื้อราคริปโตคอคคัส นีโอฟอร์แมนส์จากมูลนกพิราบในบางแสน จังหวัดชลบุรี ด้วยเทคนิคมัลดิทอฟแมสสเปคโตรมิเตอร์

ณัฐภาณินี ถนอมศรีเดชชัย, ศุภลักษณ์ สุมาลี, ศิริวัฒณา ลาภหลาย, พิมรา ทองแสง, รุ่งนภา นวลมะลัง, อภิญญา บุญเขียน , มารุต ตั้งวัฒนาชุลีพร

41-52

ภาวะสุขภาพจิตของผู้สูงอายุที่เป็นโรคเรื้อรัง จังหวัดชัยภูมิ

ภาวะสุขภาพจิตของผู้สูงอายุที่เป็นโรคเรื้อรัง จังหวัดชัยภูมิ

ณัฐปภัสญ์ นวลสีทอง , ธัญรัศม์ ภุชงค์ชัย, อ้อยทิพย์ บัวจันทร์, ภัควรินทร์ ภัทรศิริสมบูรณ์

78-89

View All Issues

Indexed in tci