ข้อมูลการติดต่อ

2019-10-01

วารสารสาธารณสุขมหาวิทยาลัยบูรพา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 

ผู้ประสานงาน : ญาณิน สิรนนท์ธนา

                          โทร. 038-102746

                          e-mail: yanin@go.buu.ac.th

คำแนะนำในการส่งผลงาน

2018-10-01

1. คำแนะนำในการส่งผลงาน

https://drive.google.com/file/d/1EyJT5RMRz4uhwZxZRW-7zXfy8hbK0yVu/view?usp=sharing

2. ประเภทบทความในวารสาร

https://drive.google.com/file/d/1QtB1si_h8YLtvFt9WylKlXnIrhQ0Rz_v/view?usp=sharing

3. การเขียนเอกสารอ้างอิง

เอกสารอ้างอิงใช้แบบแวนคูเวอร์ โดยระบุหมายเลขเรียงลำดับก่อนหลังตามเนื้อหาในบทความ

https://drive.google.com/file/d/1gNhJs9pX80Zi0_6pfiPf9tzrVy-X0-ee/view?usp=sharing

มกราคม - มิถุนายน 2563

เผยแพร่แล้ว: 2019-12-12

เปรียบเทียบปริมาณการสัมผัสสารเบนซีนของผู้ประกอบอาชีพในสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง

นพปกรณ์ ทรงพันธุ์, รศ.ดร.สุนิสา ชายเกลี้ยง, รศ.วิชัย พฤกษ์ธาราธิกูล

26-35

ดูเล่มทุกฉบับ