วารสารสาธารณสุขมหาวิทยาลัยบูรพา ปรับรูปแบบการเผยแพร่ผลงาน

2020-08-26

วารสารสาธารณสุขมหาวิทยาลัยบูรพา จะมีการปรับรูปแบบการเผยแพร่ผลงาน โดยจะเผยแพร่ทางออนไลน์เท่านั้น

โดยสมาชิกปัจจุบันที่ค้างอยู่ งานวารสารฯ จะทำการจัดทำเล่มให้ท่านจนสิ้นอายุสมาชิก และจะไม่มีต่ออายุสมาชิก แล้ว

ท่านสามารถสมัครสมาชิก (ฟรี) และอ่านบทความได้ทาง https://he02.tci-thaijo.org/index.php/phjbuu/issue/archive

ข้อมูลการติดต่อ

2019-10-01

วารสารสาธารณสุขมหาวิทยาลัยบูรพา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 

ผู้ประสานงาน : ญาณิน สิรนนท์ธนา

                          โทร. 038-102746

                          e-mail: yanin@go.buu.ac.th

คำแนะนำในการส่งผลงาน

2018-10-01

1. คำแนะนำในการส่งผลงาน

https://drive.google.com/file/d/1EyJT5RMRz4uhwZxZRW-7zXfy8hbK0yVu/view?usp=sharing

2. ประเภทบทความในวารสาร

https://drive.google.com/file/d/1QtB1si_h8YLtvFt9WylKlXnIrhQ0Rz_v/view?usp=sharing

3. การเขียนเอกสารอ้างอิง

เอกสารอ้างอิงใช้แบบแวนคูเวอร์ โดยระบุหมายเลขเรียงลำดับก่อนหลังตามเนื้อหาในบทความ

https://drive.google.com/file/d/1gNhJs9pX80Zi0_6pfiPf9tzrVy-X0-ee/view?usp=sharing

ปีที่ 15 ฉบับที่ 2 (2563) : กรกฎาคม-ธันวาคม 2563

เผยแพร่แล้ว: 2020-10-03

การศึกษาความตระหนักรู้ ความคาดหวัง และพฤติกรรมการใช้ยาปฏิชีวนะ ของผู้ใช้บริการ ร้านยาในเขตเทศบาลเมืองแสนสุข จังหวัดชลบุรี

ฐิราธร อยู่โต, ธนากร เกษศิลป์, ภคกุล อนันตศานต์, พุทธ ศิลตระกูล, กฤตภาส กังวานรัตนกุล, ชามิภา ภาณุดุลกิตติ

62-73

ประสบการณ์ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านใน การดำเนินงานโครงการ “3 ล้าน 3 ปีเลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน”

วรรณพร บุญเปล่ง, ศุภาพิชญ์ โฟน โบร์แมนน์, สุนันทา ทองพัฒน์, สุดคนึง ฤทธิ์ฤาชัย, กนิษฐา ถนัดกิจ, วิไลพร ขำวงษ์

74-85

ดูเล่มทุกฉบับ