เผยแพร่แล้ว: 2021-09-27

ฉบับเต็ม

วารสารแพทย์ เขต 4-5

323-449