Vol. 47 No. 2 (2022): April-June 2022

					View Vol. 47 No. 2 (2022): April-June 2022

แม้ปัจจุบัน สถานการณ์โควิด-19 จะเริ่มคลี่คลายลง หลายมาตรการ ควมคุมต่าง ๆ ได้รับการผ่อนคลาย แต่ไม่ได้หมายความว่า เราจะ ใช้ชีวิตโดยที่ไม่ต้องระวังป้องกันได้ ดังนั้น ในสถานที่เสี่ยงหรือ ในสถานที่ที่หมู่คนจำนวนมากรวมตัวกันอยู่ เรายังจำเป็นอย่างยิ่ง ที่สวมแมสก์ ล้างมือ และรักษาระยะห่าง เพื่อเป็นการไม่ประมาท คนไทยทั้งประเทศผ่านสถานการณ์โควิด-19 มาด้วยกัน หลายคนเริ่มปรับตัวกับวิถีชีวิตประจำวันได้แล้ว แต่ต้องยอมรับว่า มีคนไทยจำนวนหนึ่งที่ติดเชื้อโควิด-19 และปัจจุบันรักษาหายแล้ว ทว่าสิ่งหนึ่งที่ยังเป็นที่กังวล และต้องศึกษาในประเด็น Long COVID ซึ่งเป็นผลกระทบระยะยาวต่อสุขภาพของผู้ที่เคยป่วยเป็นโควิด-19 เรื่องเด่นประจำฉบับ ฉบับนี้ จึงนำเสนอเรื่องราวของ “ผล กระทบระยะยาวต่อสุขภาพของผู้ที่เคยป่วยเป็นโควิด-19 และ แนวทางการจัดบริการสุขภาพ” เนื่องจากคนที่เคยเป็นโควิด-19 พบความผิดปกติ หรือภาวะแทรกซ้อนภายหลังจากรักษาโควิด-19 หายแล้วได้ การรับรู้และทาความเข้าใจกับเรื่องของ Long COVID จะเป็นประโยชน์ต่อตัวเราเอง คนรอบข้าง และภาพรวมของ ประเทศ วารสารกรมการแพทย์ฉบับนี้ ยังคงเปี่ยมไปด้วยเรื่องราว ทางการแพทย์ที่มีคุณค่ายิ่ง ทั้งต่อบุคลากรทางการแพทย์หรือผู้ที่มี ส่วนเกี่ยวข้อง รวมทั้งประชาชนทุกคน

นพ.อรรถสิทธิ์ ศรีสุบัติ บรรณาธิการ

Published: 30-06-2022

Featured Article

Original Article

Case Report