ลักษณะหญิงตั้งครรภ์ที่สัมพันธ์กับภาวะครรภ์เป็นพิษที่เกิดขึ้นก่อนอายุครรภ์ 34 สัปดาห์ที่มาคลอดที่โรงพยาบาลสุรินทร์

Main Article Content

ดวงพร หรรษาวงศ์สกุล

บทคัดย่อ

หลักการและเหตุผล: ภาวะครรภ์เป็นพิษส่งผลเสียต่อทั้งมารดาและทารกในครรภ์ โดยเฉพาะในกลุ่มภาวะครรภ์เป็นพิษ ที่เกิดขึ้นก่อนอายุครรภ์ 34 สัปดาห์ (early onset preeclampsia; EOP) การทราบลักษณะของหญิงตั้งครรภ์กลุ่มนี้ จะช่วยพัฒนาการดูแลให้ดียิ่งขึ้น
วัตถุประสงค์: เพื่อศึกษาลักษณะหญิงตั้งครรภ์ที่สัมพันธ์กับครรภ์เป็นพิษที่เกิดขึ้นก่อนอายุครรภ์ 34 สัปดาห์ เทียบกับครรภ์ เป็นพิษที่เกิดขึ้นตั้งแต่อายุครรภ์ 34 สัปดาห์ ที่มาคลอดที่โรงพยาบาลสุรินทร์
วิธีการศึกษา: เป็นการศึกษารูปแบบ case-control study ในผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นครรภ์เป็นพิษตามเกณฑ์ของ ACOG2020 และคลอดที่โรงพยาบาลสุรินทร์ พ.ศ.2559 – 2563 จากเวชระเบียน 552 ราย แบ่งเป็นEOP 104 ราย และLOP 448 ราย จากนั้นเปรียบเทียบลักษณะหญิงตั้งครรภ์ทั้งสองกลุ่ม
ผลการศึกษา: เมื่อเทียบกลุ่ม EOP กับ LOP พบว่า ค่าเฉลี่ยอายุ 28.1 กับ 27.7 ปี, p-value=0.583, ค่าเฉลี่ยดัชนีมวลกายก่อนการตั้งครรภ์ 24.8 กับ 24.9 กก./ม2, p-value=0.835, อายุครรภ์เมื่อฝากครรภ์ครั้งแรก 12.2 กับ 13.6 สัปดาห์, p-value=0.041 ลักษณะหญิงตั้งครรภ์ที่สัมพันธ์กับ EOP ได้แก่ SBP≥160 มม. ปรอท (ขณะวินิจฉัยครรภ์เป็นพิษ) OR=3.7, 95%CI=1.8-7.7, p-value<0.001, โปรตีนรั่วในปัสสาวะ OR=3.2, 95%CI=1.8-5.9, p-value<0.001, แยกกันอยู่กับสามี OR=2.3, 95%CI=1.1-4.9, p-value=0.022, ความดันโลหิตสูงก่อนตั้งครรภ์ OR=2.1, 95%CI=1.2-3.8, p-value=0.015, เคยแท้งบุตรในครรภ์ก่อน OR=1.8, 95% CI=1.1-3.3, p-value=0.047 ส่วนเคยมีภาวะครรภ์เป็นพิษในครรภ์ก่อนและมีภาวะเบาหวานก่อนตั้งครรภ์สัมพันธ์กับ preeclampsia ทั้งสองกลุ่มไม่ต่างกัน
สรุป: หญิงตั้งครรภ์ที่ตรวจร่างกายพบ SBP≥160 มม. ปรอท โปรตีนรั่วในปัสสาวะ ประวัติแยกกันอยู่กับสามี มีความดันโลหิตสูงก่อนตั้งครรภ์ไม่ว่าจะควบคุมโรคได้หรือไม่ได้ก็ตาม มีประวัติเคยแท้งบุตร ควรเฝ้าระวังอาการครรภ์เป็นพิษชนิดเกิดก่อนอายุครรภ์ 34 สัปดาห์ หากเคยมีภาวะครรภ์เป็นพิษในครรภ์ก่อนหรือเบาหวานก่อนตั้งครรภ์ควรได้รับคำแนะนำเฝ้าระวังภาวะครรภ์เป็นพิษทั้ง 2 ชนิด

Article Details

บท
นิพนธ์ต้นฉบับ

References

No authors listed. Gestational Hypertension and Preeclampsia: ACOG Practice Bulletin Summary, Number 222. Obstet Gynecol 2020;135(6):1492-5. doi: 10.1097/AOG.0000000000003892.

Say L, Chou D, Gemmill A, Tunçalp Ö, Moller AB, Daniels J, et al. Global causes of maternal death: a WHO systematic analysis. Lancet Glob Health 2014;2(6):e323-33. doi: 10.1016/S2214-109X(14)70227-X.

Büyükeren M, Çelik HT, Örgül G, Yiğit Ş, Beksaç MS, Yurdakök M. Neonatal outcomes of early- and late-onset preeclampsia. Turk J Pediatr 2020;62(5):812-9. doi: 10.24953/turkjped.2020.05.013.

van Esch JJA, van Heijst AF, de Haan AFJ, van der Heijden OWH. Early-onset preeclampsia is associated with perinatal mortality and severe neonatal morbidity. J Matern Fetal Neonatal Med 2017;30(23):2789-94. doi: 10.1080/14767058.2016.1263295

Chaiworapongsa T, Chaemsaithong P, Yeo L, Romero R. Pre-eclampsia part 1: current understanding of its pathophysiology. Nature reviews Nephrology 2014;10(8):466-80.

Burton GJ, Redman CW, Roberts JM, Moffett A. Pre-eclampsia: pathophysiology and clinical implications. BMJ 2019;366:l2381. doi: 10.1136/bmj.l2381.

You SH, Cheng PJ, Chung TT, Kuo CF, Wu HM, Chu PH. Population-based trends and risk factors of early- and late-onset preeclampsia in Taiwan 2001-2014. BMC Pregnancy Childbirth 2018;18(1):199. doi: 10.1186/s12884-018-1845-7.

Lisonkova S, Joseph KS. Incidence of preeclampsia: risk factors and outcomes associated with early- versus late-onset disease. Am J Obstet Gynecol 2013;209(6):544.e1-544.e12. doi: 10.1016/j.ajog.2013.08.019

Wadhwani P, Saha PK, Kalra JK, Gainder S, Sundaram V. A study to compare maternal and perinatal outcome in early vs. late onset preeclampsia. Obstet Gynecol Sci 2020;63(3):270-7. doi: 10.5468/ogs.2020.63.3.270.

American College of Obstetricians and Gynecologists' Committee on Practice Bulletins—Obstetrics and the Society forMaternal-FetalMedicin. ACOG Practice Bulletin No. 203: Chronic Hypertension in Pregnancy. Obstet Gynecol 2019;133(2):e97-e109. doi: 10.1097/AOG.0000000000003070.

Fang R, Dawson A, Lohsoonthorn V, Williams MA. Risk Factors of Early and Late Onset Preeclampsia among Thai Women. Asian Biomed (Res Rev News) 2009;3(5):477-486.

Pettit F, Mangos G, Davis G, Henry A, Brown MA. Pre-eclampsia causes adverse maternal outcomes across the gestational spectrum. Pregnancy Hypertens 2015;5(2):198-204. doi: 10.1016/j.preghy.2015.02.002.

Wójtowicz A, Zembala-Szczerba M, Babczyk D, Kołodziejczyk-Pietruszka M, Lewaczyńska O, Huras H. Early- and Late-Onset Preeclampsia: A Comprehensive Cohort Study of Laboratory and Clinical Findings according to the New ISHHP Criteria. Int J Hypertens 2019;2019:4108271. doi: 10.1155/2019/4108271

Hariharan N, Shoemaker A, Wagner S. Pathophysiology of hypertension in preeclampsia. Microvasc Res 2017;109:34-7. doi: 10.1016/j.mvr.2016.10.002.

Sanchez SE, Qiu C, Perales MT, Lam N, Garcia P, Williams MA. Intimate partner violence (IPV) and preeclampsia among Peruvian women. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol 2008;137(1):50-5. doi: 10.1016/j.ejogrb.2007.05.013.

Vianna P, Bauer ME, Dornfeld D, Chies JA. Distress conditions during pregnancy may lead to pre-eclampsia by increasing cortisol levels and altering lymphocyte sensitivity to glucocorticoids. Med Hypotheses 2011;77(2):188-91. doi: 10.1016/j.mehy.2011.04.007.

Aksornphusitaphong A, Phupong V. Risk factors of early and late onset pre-eclampsia. J Obstet Gynaecol Res 2013;39(3):627-31. doi: 10.1111/j.1447-0756.2012.02010.x.

Staff AC. The two-stage placental model of preeclampsia: An update. J Reprod Immunol 2019;134-5:1-10. doi: 10.1016/j.jri.2019.07.004.

Sepidarkish M, Almasi-Hashiani A, Maroufizadeh S, Vesali S, Pirjani R, Samani RO. Association between previous spontaneous abortion and pre-eclampsia during a subsequent pregnancy. Int J Gynaecol Obstet 2017;136(1):83-6. doi: 10.1002/ijgo.12008.

Gunnarsdottir J, Stephansson O, Cnattingius S, Akerud H, Wikström AK. Risk of placental dysfunction disorders after prior miscarriages: a population-based study. Am J Obstet Gynecol 2014;211(1):34.e1-8. doi: 10.1016/j.ajog.2014.01.041.