วารสารโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์เป็นวารสารการแพทย์ของโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ มีการพิมพ์เผยแพร่อย่างสม่ำเสมอปีละ 2 ฉบับ (มกราคม-มิถุนายน และกรกฎาคม-ธันวาคม) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผลแพร่ผลงานวิจัยรายงานการสำรวจทางระบาดวิทยา รายงานผู้ป่วยและบทความวิชาการทางการแพทย์ รวมทั้งผลงานวิชาการด้านแพทย์ ศึกษาและวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ปีที่ 18 ฉบับที่ 2 (2565): กรกฎาคม - ธันวาคม 2565

             วารสารโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ เป็นปีที่ 18 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2565 ซึ่งวารสารได้ผ่านกระบวนการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพตามเกณฑ์ของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai Journal Citation Index Centre: TCI) ซึ่งผ่านการรับรองคุณภาพ โดยอยู่ในฐานข้อมูลวารสารกลุ่มที่ 2 จนถึง 31 ธันวาคม 2567

             ในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ส่งผลกระทบกับระบบบริการสาธารณสุขมาอย่างยาวนานนั้น ที่ผ่านมาองค์กรต่าง ๆ ได้พยายามปรับตัวและมุ่งมั่นพัฒนาระบบงานเพื่อให้สามารถก้าวพ้นวิกฤตนี้ไปให้ได้ โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์เป็นโรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร ที่ได้รับมอบหมายภารกิจให้พัฒนาห้องปฏิบัติการอณูชีววิทยาเพื่อให้บริการตรวจวินิจฉัยยืนยันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา COVID-19 ด้วยเทคนิค real time RT-PCR ซึ่งจะช่วยแยกผู้ป่วยที่ติดเชื้อได้อย่างรวดเร็ว ส่งผลให้การควบคุมการระบาดของโรคทำได้ดียิ่งขึ้น ในฉบับนี้จึงมีบทความพิเศษที่บอกเล่าถึงกระบวนการ ขั้นตอนในการพัฒนางานดังกล่าว  ซึ่งอาจช่วยให้โรงพยาบาลต่าง ๆ ใช้เป็นหลักคิดหรือแนวทางในการพัฒนาระบบงานได้ไม่มากก็น้อย รวมทั้งในช่วงของการระบาดที่เริ่มคลี่คลายลง แต่เนื่องจากเป็นโรคที่มีผู้ป่วยจำนวนมาก บางรายมีอาการที่รุนแรง จึงทำให้พบมีผู้ป่วยที่เกิดภาวะแทรกซ้อนภายหลังติดเชื้อจำนวนมาก  ในฉบับนี้จึงมีบทความที่เป็นการทบทวนความรู้ที่เกี่ยวข้องกับภาวะ Long COVID และภาวะแทรกซ้อนระยะยาวของระบบการหายใจ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดูแลรักษา ซึ่งจะส่งผลให้ผู้ป่วยสามารถกลับไปสู่สภาวะปกติได้ดียิ่งขึ้น และนอกจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่เสมือนภัยคุกคามที่ส่งผลกระทบกับประชาชนเป็นจำนวนมากและรุนแรงแล้ว โรคไม่ติดต่อเรื้อรังก็ยังคงเป็นปัญหาด้านสุขภาพที่สำคัญของประชาชนอยู่  อีกทั้งพบมีจำนวนที่เพิ่มมากขึ้นด้วย ผลงานวิจัยที่เผยแพร่ในวารสารฉบับนี้ จึงเป็นอีกงานวิจัยหนึ่งที่จะแสดงให้เห็นว่า การให้ความรู้และการดูแลตนเองมีความสำคัญและมีประโยชน์ต่อการลดอันตรายหรือภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังได้ และสุดท้ายนี้ เราจะเห็นว่า ในปัจจุบันระบบสารสนเทศจะเข้ามามีบทบาทสำคัญมากขึ้นเรื่อย ๆ โดยเฉพาะในเรื่องของการพัฒนาองค์กรเพื่อให้ระบบงานมีประสิทธิภาพส่งผลให้บรรลุตามเป้าหมายตามที่วางไว้ ในฉบับนี้จึงมีผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบสารสนเทศในลักษณะงานต่าง ๆ ซึ่งอาจจะช่วยให้องค์กรที่มีรูปแบบกระบวนการทำงานที่คล้าย ๆกัน สามารถนำไปใช้ต่อยอดกระบวนการพัฒนาได้ดียิ่งขึ้น โดยบทความที่ตีพิมพ์เผยแพร่นี้ ได้ผ่านการตรวจสอบและพิจารณาคุณภาพบทความโดยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญตรงตามเนื้อหาของบทความนั้น ๆ

            กองบรรณาธิการวารสารโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ขอขอบคุณผู้นิพนธ์ทุกท่านที่นำบทความมาลงตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารฉบับนี้ รวมทั้งผู้ทรงคุณวุฒิที่ให้ความอนุเคราะห์ในการพิจารณาคุณภาพบทความ กองบรรณาธิการวารสารฯ คาดหวังว่า บทความที่ตีพิมพ์และเผยแพร่นี้จะช่วยให้งานด้านการแพทย์และสาธารณสุขมีความก้าวหน้าและพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น อีกทั้งยังขอเป็นกำลังใจให้กับทุก ๆ ท่านที่ร่วมต่อสู้ให้ผ่านพ้นภาวะวิกฤตโลกมาด้วยกัน และขอเชิญชวนมาร่วมกันค้นคว้างานวิชาการเพื่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ ๆ ที่จะนำไปสู่การพัฒนาที่มีคุณค่าและประโยชน์ต่องานด้านการแพทย์และสาธารณสุขยิ่ง ๆขึ้นไป

 

เผยแพร่แล้ว: 2022-12-28

คุณภาพของการสรุปสาเหตุการตายต้นกำเนิดด้วยภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด

ศศิรา วรรณสถิตย์, สุกัญญา จงถาวรสถิตย์, พรณรงค์ โชติวรรณ, ไชยสิทธิ์ วชิรดิลก

31-42

การพัฒนาระบบสารสนเทศในการบันทึกเวชระเบียนผู้ป่วยนอกของแพทย์ กรณีศึกษาโรงพยาบาลราษฎร์บูรณะ

กุลฉัตร ยงยืนนาน, ฐิตารีย์ ศิริศรีษรชัย, อุดมสิทธิ์ จีรสิทธิ์กุล

43-61

ดูทุกฉบับ