เผยแพร่แล้ว: 2019-12-26

สารบัญ

วารสาร แพทย์ เขต 4-5

ประสิทธิผลของโปรแกรมการเตรียมความพร้อมและป้องกันการหกล้มในผู้สูงอายุ

ธีรภัทร อัตวินิจตระการ พ.บ., ชวนนท์ อิ่มอาบ พ.บ., สม.ม.

288-298

การพัฒนารูปแบบการนิเทศทางการพยาบาลในคลินิกเพื่อป้องกันการเกิดแผลกดทับ โรงพยาบาลบ้านโป่ง

กิ่งกาญจน์ ทรัพย์เย็น, พย.ม., กนกทอง จาตุรงคโชค,วท.ม., กฤตยา ตันติวรสกุล, พย.ม.

300-317