วารสารหมอยาไทยวิจัย เป็นวารสารวิชาการด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์ทางเลือก การแพทย์พื้นบ้าน การแพทย์องค์รวม และวิทยาศาสตร์สุขภาพ ที่มีผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer review) 

ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 (2022): ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2565) วารสารหมอยาไทยวิจัย

เผยแพร่แล้ว: 2022-06-27

การพัฒนาวิธีวิเคราะห์สารบ่งคุณภาพในตำรับยาฝีธนูธรวาต

สิรีธร อำพันธุ์, สรรใจ แสงวิเชียร, ศุภะลักษณ์ ฟักคำ

1-14

ประสิทธิผลของยาพอกเข่าตำรับหลวงปู่ศุขวัดปากคลองมะขามเฒ่าต่อการบรรเทาอาการปวดและองศาการเคลื่อนไหวในผู้ป่วยโรคลมจับโปงแห้งเข่า

ศิริรัตน์ ศรีรักษา, สุธินันท์ วิจิตร, ซากีมะห์ สะมาแล, ชวนชม ขุนเอียด, วิชชาดา สิมลา, ตั้ม บุญรอด

47-62

ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการเลือกบริบาลสุขภาพด้วยการแพทย์พื้นบ้าน ในอำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

ฤทธิชัย พิมปา, ชนาภัทร ทิพย์กรรภิรมย์, ชิน คำเครื่อง, นัทธ์ชนัน ไทยบุญรอด, พัชนิภา จำเริญจิตสกุล, ศิวาภรณ์ จันเทศ

ึ79-92

การศึกษาปริมาณสารฟีนอลิก ปริมาณสารฟลาโวนอยด์ และฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระในสารสกัดสมุนไพร

ชารินันท์ แจงกลาง, ศุภรัตน์ ดวนใหญ่, วรกานต์ โสมี, สิริภา ทมตะขบ, ภัสศรี แสงสาย

93-106

การศึกษาความคงตัวและฤทธิ์เบื้องต้นของสารสกัดจากตำรับสมุนไพรไทย ในการต้านเชื้อจุลชีพที่ก่อโรคบนผิวหนัง

พิรุณรัตน์ แซ่ลิ้ม, ซาฟาวี มะแม, นัสรีย์ แวมะ, มูฮำหมัดเปาซี คาเร็ง, อนัส เบ็ญจมาตร, ศิริรัตน์ ศรีรักษา

117-128

ประสิทธิผลการสักยาเปรียบเทียบกับการประคบสมุนไพรในผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อม

พรพรรณ คำมา, สรรใจ แสงวิเชียร, ศุภะลักษณ์ ฟักคำ, ธารา ชินะกาญจน์, พีรยา อานมณี

129-144

บทบรรณาธิการ

สุภัทรา กลางประพันธ์
ดูทุกฉบับ

วารสารหมอยาไทยวิจัย
คณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

วารสารหมอยาไทยวิจัย (Journal of Traditional Thai Medical Research) เป็นวารสารวิชาการด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์ทางเลือก การแพทย์พื้นบ้าน และวิทยาศาสตร์สุขภาพ ที่จัดทำขึ้นโดยคณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เมื่อปี พ.ศ. 2558 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ และเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนการติดต่อความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง
วารสารหมอยาไทยวิจัยเป็นวารสารที่มีผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer review) มีการตีพิมพ์ 2 ฉบับต่อปี ทุก 6 เดือน โดยฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-เดือนมิถุนายน และฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม-เดือนธันวาคม รับตีพิมพ์บทความประเภท 3 ประเภท คือ นิพนธ์ต้นฉบับ (Original article) บทปริทัศน์ (Review article) และปกิณกะ (Miscellaneous) โดยมีการแบ่งแบบฟอร์มการเขียนบทความสำหรับผู้นิพนธ์ที่ชัดเจนตามรูปแบบสากล และบทความทุกบทความต้องผ่านการตรวจสอบคุณภาพและความถูกต้องจากผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 3 คน ก่อนการตีพิมพ์เผยแพร่ โดยในกระบวนการประเมินบทความ กองบรรณาธิการจะปกปิดชื่อผู้เขียนและผู้ตรวจทานทั้ง 2 ฝ่าย (Double-Blinded)

วัตถุประสงค์  
เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ และเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนการติดต่อความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับวิชาการด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์ทางเลือก การแพทย์พื้นบ้าน และวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ขอบเขตการตีพิมพ์เผยแพร่
วารสารหมอยาไทยวิจัยเป็นวารสารสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยเน้นการตีพิมพ์เผยแพร่บทความปริทัศน์ บทนิพนธ์ต้นฉบับ และปกิณกะ ที่เกี่ยวกับวิชาการด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์ทางเลือก การแพทย์พื้นบ้าน และวิทยาศาสตร์สุขภาพ

กำหนดการตีพิมพ์เผยแพร่วารสาร
ตีพิมพ์ปีละ 2 ฉบับ ทุก 6 เดือน คือ
ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-มิถุนายน
ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม

หมายเหตุ สำหรับผู้ที่ส่งบทความตั้งแต่วันที่ 6 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป ทางวารสารขอจัดเก็บค่าธรรมเนียม 3,000 บาท สำหรับการส่งแบบปกติ และ 5,000 บาท สำหรับการส่งแบบเร่งด่วน (fast-tract) และทางวารสารจะคิดค่าธรรมเนียมเพิ่ม 500 บาท/หน้า ในกรณีที่ท่านส่งภาพสีเข้ามาในบทความ จะไม่มีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมจากการใช้ภาพขาวดำ  ทั้งนี้การเก็บค่าธรรมเนียมของวารสารไม่นับเป็นการรับรองการเผยแพร่บทความแต่อย่างใด โดยการรับหรือปฏิเสธบทความของท่านขึ้นอยู่กับคุณภาพของบทความเพียงอย่างเดียวเท่านั้น เมื่อบทความของท่านได้รับการเผยแพร่แล้วท่านจะได้รับวารสารฉบับนั้นส่งให้ท่านต่อไป