วารสารหมอยาไทยวิจัย เป็นวารสารวิชาการด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์ทางเลือก การแพทย์พื้นบ้าน การแพทย์องค์รวม และวิทยาศาสตร์สุขภาพ ที่มีผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer review) 

ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 (2022): ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2565) วารสารหมอยาไทยวิจัย

เผยแพร่แล้ว: 2022-12-31

การเปรียบเทียบประสิทธิผลของเจลสมุนไพรสูตรประยุกต์และตำรับยาพอกสมุนไพรต่อการบรรเทาอาการปวดประจำเดือนในสตรีวัยเจริญพันธุ์

กัญทร ยินเจริญ, ศรินทร์รัตน์ จิตจำ, สิริรัตน์ เลาหประภานนท์, ชุตินันท์ เฉียงแท้, วสันต์ หะยียะห์ยา

1-12

ประสิทธิภาพของเจลแต้มสิวที่มีส่วนผสมจากสารสกัดหอมแดง

พรกรัณย์ สมขาว, จินตนา จุลทัศน์, ณิชาพัตร์ ฉลอมพงษ์, ธัญลักษณ์ ประเสริฐ, ปรียาภรณ์ มุลตีกะ

99-110

ดูทุกฉบับ

วารสารหมอยาไทยวิจัย
คณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

วารสารหมอยาไทยวิจัย (Journal of Traditional Thai Medical Research) เป็นวารสารวิชาการด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์ทางเลือก การแพทย์พื้นบ้าน และวิทยาศาสตร์สุขภาพ ที่จัดทำขึ้นโดยคณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เมื่อปี พ.ศ. 2558 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ และเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนการติดต่อความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง
วารสารหมอยาไทยวิจัยเป็นวารสารที่มีผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer review) มีการตีพิมพ์ 2 ฉบับต่อปี ทุก 6 เดือน โดยฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-เดือนมิถุนายน และฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม-เดือนธันวาคม รับตีพิมพ์บทความประเภท 3 ประเภท คือ นิพนธ์ต้นฉบับ (Original article) บทปริทัศน์ (Review article) และปกิณกะ (Miscellaneous) โดยมีการแบ่งแบบฟอร์มการเขียนบทความสำหรับผู้นิพนธ์ที่ชัดเจนตามรูปแบบสากล และบทความทุกบทความต้องผ่านการตรวจสอบคุณภาพและความถูกต้องจากผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 3 คน ก่อนการตีพิมพ์เผยแพร่ โดยในกระบวนการประเมินบทความ กองบรรณาธิการจะปกปิดชื่อผู้เขียนและผู้ตรวจทานทั้ง 2 ฝ่าย (Double-Blinded)

วัตถุประสงค์  
เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ และเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนการติดต่อความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับวิชาการด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์ทางเลือก การแพทย์พื้นบ้าน และวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ขอบเขตการตีพิมพ์เผยแพร่
วารสารหมอยาไทยวิจัยเป็นวารสารสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยเน้นการตีพิมพ์เผยแพร่บทความปริทัศน์ บทนิพนธ์ต้นฉบับ และปกิณกะ ที่เกี่ยวกับวิชาการด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์ทางเลือก การแพทย์พื้นบ้าน และวิทยาศาสตร์สุขภาพ

กำหนดการตีพิมพ์เผยแพร่วารสาร
ตีพิมพ์ปีละ 2 ฉบับ ทุก 6 เดือน คือ
ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-มิถุนายน
ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม

หมายเหตุ สำหรับผู้ที่ส่งบทความตั้งแต่วันที่ 6 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป ทางวารสารขอจัดเก็บค่าธรรมเนียม 3,000 บาท สำหรับการส่งแบบปกติ และ 5,000 บาท สำหรับการส่งแบบเร่งด่วน (fast-tract) และทางวารสารจะคิดค่าธรรมเนียมเพิ่ม 500 บาท/หน้า ในกรณีที่ท่านส่งภาพสีเข้ามาในบทความ จะไม่มีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมจากการใช้ภาพขาวดำ  ทั้งนี้การเก็บค่าธรรมเนียมของวารสารไม่นับเป็นการรับรองการเผยแพร่บทความแต่อย่างใด โดยการรับหรือปฏิเสธบทความของท่านขึ้นอยู่กับคุณภาพของบทความเพียงอย่างเดียวเท่านั้น เมื่อบทความของท่านได้รับการเผยแพร่แล้วท่านจะได้รับวารสารฉบับนั้นส่งให้ท่านต่อไป