เป็นวารสารวิชาการทางด้านทันตสาธารณสุขจัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านทันตสาธารณสุขและที่เกี่ยวข้องให้กับทันตบุคลากร โดยเฉพาะกลุ่มเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข เพื่อเปิดโอกาสให้ทันตบุคลากร และผู้เกี่ยวข้องได้นำเสนอผลงานวิชาการ ซึ่งได้แก่ ผลงานวิจัย รายงานผู้ป่วย บทความที่น่าสนใจอันเป็นวิชาการใหม่ๆ เพื่อเป็นประโยชน์แก่ทันตบุคลากรรวมถึงส่งผลต่อประชาชนผู้รับบริการ
วารสารจัดทำเป็นราย 6 เดือน (ปีละ 2 ฉบับ) ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-มิถุนายน และฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม

Online:2697-665X

บทความที่ตีพิมพ์ต้องผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิอย่างน้อยบทความละ 3 ท่าน

All submitted menuscripts must be reviewed by expert reviewers at least 3 reviewers

ปีที่ 34 ฉบับที่ 1 (2566): วารสารทันตาภิบาล

ปีที่ 34 ฉบับที่ 1 (2566): วารสารทันตาภิบาล

เผยแพร่แล้ว: 2023-06-30

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการเข้ารับบริการทางทันตกรรมของหญิงตั้งครรภ์ อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์

รพีพรรณ ปุ้งมา, ทรงพล ราชบาศรี, ก้องภพ ถาบุญแก้ว, ชีวนันท์ เหล่าพงศ์พิชญ์

1-11

การรับบริการทันตกรรมของผู้ใหญ่วัยทำงานระหว่างการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ในอำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น

โสรยา เฉลยจิต, ณัฐกฤตา ผลอ้อ, กฤตติกวินณ์ พรมชุมสา, ตฤณ วัชรโสภาศิริกุล, ธีรวุฒิ สุดชา, ประทีป กาลเขว้า

12-23

ความรอบรู้ด้านสุขภาพช่องปากกับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปากของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เขตอำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด

วัชรพล วิวรรศน์ เถาว์พันธ์, รัฐติภรณ์ ลีทองดี, นฤพร ชูเสน, ปุณยรัตน์ ลวดทอง, วิลาสินี ยุวชาติ, อภิญญา พูนสวัสดิ์

35-44

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเลิกใช้ขวดนมเลี้ยงเด็กปฐมวัยของผู้ปกครองที่มารับบริการในคลินิกสุขภาพเด็กดี โรงพยาบาลเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

รัฐติภรณ์ ลีทองดี, วัชรพล วิวรรศน์ เถาว์พันธ์, วุฒิกุล ธนากาญจนภักดี, ปิยนาถ แก้วบัวพันธ์, กนกอร คำรัมย์, สุวีณา สุริยะ

45-55

ดูทุกฉบับ

                                                                 Indexed in tci