เป็นวารสารวิชาการทางด้านทันตสาธารณสุขจัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านทันตสาธารณสุขและที่เกี่ยวข้องให้กับทันตบุคลากร โดยเฉพาะกลุ่มเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข เพื่อเปิดโอกาสให้ทันตบุคลากร และผู้เกี่ยวข้องได้นำเสนอผลงานวิชาการ ซึ่งได้แก่ ผลงานวิจัย รายงานผู้ป่วย บทความที่น่าสนใจอันเป็นวิชาการใหม่ๆ เพื่อเป็นประโยชน์แก่ทันตบุคลากรรวมถึงส่งผลต่อประชาชนผู้รับบริการ
วารสารจัดทำเป็นราย 6 เดือน (ปีละ 2 ฉบับ) ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-มิถุนายน และฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม

Online:2697-665X

บทความที่ตีพิมพ์ต้องผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิอย่างน้อยบทความละ 3 ท่าน

All submitted menuscripts must be reviewed by expert reviewers at least 3 reviewers

Published: 2022-12-31

Oral health related quality of life and satisfaction received dental implants for single crown Phuwiang

อภิญญา ยุทธชาวิทย์, Raivada Srilasak , Kittiyakorn Tawnil , Sirimanee Jarujit

24-36

SOCIAL SUPPORT REGULATION OF CARE FOR ORAL HEALTH SUPERVISION OF PATIENTS WITH TYPE 2 PHUWIANG HOSPITAL,PHUWIANG DISTRICT, KHONKEAN PROVINCE

รัฐติภรณ์ ลีทองดี, Wacharaphol Wiwat Thaopan , Jirawat Butkhot , Chunyanuch Kwenkaomeng , Jintana Junsa

83-96

Factors related to utilization of dental services among working age during the Corona Virus 2019 (COVID-19) pandemic situation: A case study of the area responsible for Nang Rong hospital, Buriram

สุพัตรา วัฒนเสน, นันทิยา รัมย์ณีรัตนากุล, จุฑามาศ ตะราษี, เจษฎาภรณ์ ทองสุพรรณ, ฉันทิกา ชัยโย

97-110