เผยแพร่แล้ว: 31-12-2021

การศึกษาระดับภูมิคุ้มกันในผู้ที่ได้รับวัคซีน CoronaVac ครบ 2 โดส และปัจจัยที่มีผลต่อระดับภูมิคุ้มกัน

วชิราภรณ์ อรุโณทอง, นิภาวรรณ เจตตวัน, มลฑล มายูร, ธัญธิวา บุญพิศิษฐ์สกุล, สุรินทร์ จันทร์ต๊ะ

743-752

ความชุกของการติดเชื้อ Human papillomavirus สายพันธุ์เสี่ยงสูงของสตรีไทยในพื้นที่ จังหวัดพิจิตร อุทัยธานี ชัยนาท และกำแพงเพชร

ศิริญญา เพชรพิชัย, ณัฐพร คล้ายคลึง, อมรรัตน์ โพธิ์ตา , อนุกูล บุญคง, ปาริชาติ กัญญาบุญ

766-781

การตรวจค้นหาวัณโรคและวัณโรคดื้อยาในโรงพยาบาลแม่สอด จังหวัดตาก ในช่วงปี พ.ศ. 2560-2561

ธานี วงษ์ชัย, จณิศรา ฤดีอเนกสิน, วิพัฒน์ กล้ายุทธ, โสภา ศรีสังข์งาม , สุปราณี บุญชู, ศราวุธ ตุ่นคำแดง, ณัฐกานต์ ชื่นชม, เบญจวรรณ เพชรสุขศิริ

782-792

การตรวจพยาธิในปลาทะเลและผลิตภัณฑ์จากปลาทะเล ช่วงปี พ.ศ. 2561-2563

ขันทอง เพ็ชรนอก, กนกวรรณ นุชนิยม, ก่อเกียรติ ศาสตรินทร์

809-821