วารสารแพทย์เขต 4-5  เป็นวารสารของชมรมแพทย์เขต 4-5  มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น ประสบการณ์ทางวิชาการด้านการแพทย์และสาธารณสุข และเผยแพร่ผลงานวิชาการให้แก่ แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร และพยาบาล ของโรงพยาบาลในเครือข่ายบริการสุขภาพที่ 5 ได้แก่ โรงพยาบาลในจังหวัดนครปฐม ราชบุรี สุพรรณบุรี กาญจนบุรี เพชรบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร  ประจวบคีรีขันธ์ และเขตสุขภาพอื่นๆ

ปีที่ 40 ฉบับที่ 1 (2021): วารสารแพทย์ เขต 4-5 ปีที่ 40 ฉบับ 1 เดือนมกราคม-มีนาคม 2564

เผยแพร่แล้ว: 2021-03-19

ฉบับเต็ม

วารสารแพทย์ เขต 4-5
ดูเล่มทุกฉบับ