เผยแพร่แล้ว: 2020-02-10

ความชุกของธาลัสซีเมียและฮีโมโกลบินผิดปกติ ในหญิงตั้งครรภ์โรงพยาบาลศูนย์สุรินทร์

เฉลียว สัตตรัตนามัย, สิริลักษณ์ ทองสุทธิ์, ปัญญาพร สุจริตชืพ, เดือนรุ้ง ถึงแสง, สุรสิทธ์ ชมชื่น

1-12

ความพึงพอใจของผู้ป่วยในต่อบริการของโรงพยาบาลสุรินทร์

นิดา ทัศนเศรษฐ, พรเพ็ญ ฐิติสมบูรณ์, เพ็ญฉาย ประทีปธนากร

43-52