Vol. 45 No. 2 (2020): April-June

					View Vol. 45 No. 2 (2020): April-June

วารสารกรมการแพทย์ ฉบับที่อยู่ในมือท่านผู้อ่านฉบับนี้ ยังคงนำเสนอเรื่องราวหลากหลายในวงการแพทย์ ซึ่งเปี่ยมไปด้วยความรู้และสาระประโยชน์ ที่จะพัฒนาวงการแพทย์ให้ก้าวหน้า จุดมุ่งหมายเพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุดในการดูแลรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพ สถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 ที่เกิดขึ้นนั้น ได้เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของคนไทยไปอย่างมากมายโดยเฉพาะกับการทำงานและการดำเนินชีวิต คาดว่า social distancing หรือ work from home ฯลฯ เป็นคำที่เราได้ยินกันอย่างมากมาย กระทั่งเราเองก็เป็นส่วนหนึ่งของวิถีเหล่านี้ เพราะนี่เป็นส่วนหนึ่งและส่วนสำคัญอย่างยิ่งที่จะช่วยหยุดยั้งการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้ ขณะเดียวกัน ในแวดวงการแพทย์ก็ได้มีการนำเทคโนโลยี อาทิ การประชุมออนไลน์ โดยใช้โปรแกรม ZOOM Cloud meetings, Cisco WebEx, Google hangouts เข้ามาช่วยให้การทำงานเป็นไปอย่างรวดเร็ว ดังนั้น เรื่องเด่นประจำฉบับนี้ จึงได้นำเสนอเรื่องราวของ Cloud meeting telemedicine กับบุคลากรทางการแพทย์ในยุคโควิด-19 เพื่อให้เราได้รู้จักกันว่า เทคโนโลยีสำคัญที่ช่วยในการทำงานของแพทย์ในสถานการณ์โควิด-19 นั้นเป็นอย่างไรมิเพียงเท่านั้น วารสารกรมการแพทย์ฉบับนี้ ยังมีนิพนธ์ที่น่าสนใจอีกหลายเรื่อง และทุกเรื่องสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อวงการแพทย์ และต่อสถานการณ์ปัจจุบันของประชาชนกับโรคภัยไข้เจ็บที่เกิดขึ้น      

นพ.อรรถสิทธิ์ ศรีสุบัติ                                                                                                                                                     

บรรณาธิการ

 

Published: 01-09-2020

Featured Article

Original Article