เผยแพร่แล้ว: 2018-04-24

ประสิทธิผลโปรแกรมการฝากครรภ์สำหรับวัยรุ่นเพื่อลดการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์

สิรยา กิติโยดม, ศิราณี จามสิงห์คำ, พนิดา รัตนเรือง, กรรณิกา สุนทรเมือง, อรุโณทัย อินทรกำแหง

183-190