ปีที่ 14 ฉบับที่ 35 (2020): กันยายน-ธันวาคม 2563

					ดู ปีที่ 14 ฉบับที่ 35 (2020): กันยายน-ธันวาคม 2563

วารสารวิชาการด้านการสร้างเสริมสุขภาพ อนามัยสิ่งแวดล้อม สาธารณสุข และสุขภาพ
ที่นำเสนอประเด็นทางวิชาการ และงานวิจัย ที่มีคุณภาพ มีความถูกต้อง
เชิงเนื้อหาและเชิงจริยธรรม และมีความเป็นอิสระเชิงวิชาการ

เผยแพร่แล้ว: 2020-11-29

ฉบับเต็ม

บทความวิจัย