เผยแพร่แล้ว: 2020-03-03

การพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดแบบวันเดียวกลับแบบครบวงจร ของโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา

อวยพร จงสกุล ป.พ.ส.,, นารีรัตน์ อยู่สมบูรณ์ ป.พ.ส.,, ศิริกุล การุณเจริญพาณิชย์ ปร.ด.,

ผลของโปรแกรมท่าศาลาในการเสริมสร้างสมรรถนะทางกายเพื่อลดความเสี่ยงจากการพลัดตกหกล้มในผู้สูงอายุ

ชิดชนก ศิริวิบุลยกิติ พ.บ., , กุลนาถ มากบุญ ภ.บ., (ภม.), , จุฬาลักษณ์ คำเจริญ วท.บ. (กายภาพบำบัด)

กรณีศึกษาผู้ป่วยโรคเรื้อนประเภทเชื้อน้อย

ศุภิสรา วงศ์ดามา พ.บ., , วลัยรัตน์ สิทธิกรสวัสดิ์ พ.บ.,