เผยแพร่แล้ว: 05-02-2024

บทบรรณาธิการ

สุภัทรา กลางประพันธ์

การศึกษาวิธีการปลูกขอบชะนางแดงเพื่อลดการปนเปื้อนและการประหยัดพื้นที่

พรพรรณ ก้อใจ, นคร จันต๊ะวงษ์, ทวีศักดิ์ หลีแก้วสาย

1-18

การศึกษาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดใบมะขามที่ได้จากการสกัดด้วยน้ำและเอทานอล

ธันทิชา ชะโลธาร, สรรใจ แสงวิเชียร, ศุภะลักษณ์ ฟักคํา, กริยาภา หลายรุ่งเรือง, ปิยะนุช ทิมคร; เจมส์ พึ่งผล

19-29

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพร: กรณีศึกษา พนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา

แสงเทียน กระภูฤทธิ์, ศศิวิมล บุตรสีเขียว, น้ำเงิน จันทรมณี, มนชนก ชูวรรธนะปกรณ์, จาตุรนต์ กัณทะธง

43-58

สหสัมพันธ์ของจำนวนผู้ป่วยโรคอ้วน เบาหวาน ความดันโลหิตสูง และโรคหัวใจ

วัฒนา ชยธวัช, ศุภรัศมิ์ อัศวพรธนภัทร์, จันทนา ปราการสมุทร, ขนิษฐา นาคเกลี้ยง

59-70

การศึกษาองค์ความรู้ของหมอพื้นบ้านจังหวัดพิจิตร: กรณีศึกษา นายมนัส สุทธิกาศ

ชลชิด คำพันธ์, ฉลองรัฐ ทองกันทา, นิพนธ์ แก้วต่าย, ภิญญาพัชญ์ พุฒจ้อย, พิพัฒน์ แก้วอุดม, เพชรลดา เขื่อนเก้า, สุพิชฌาย์ เหงาจิ้น

ึ71-86

การศึกษาภูมิปัญญาการดูแลสุขภาพมารดาหลังคลอดด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย: กรณีศึกษาพื้นที่ตำบลบ้านจีต อำเภอกู่แก้ว จังหวัดอุดรธานี

กัญจนภรณ์ ธงทอง, ศิรินทิพย์ คำมีอ่อน, ลักขณา พุทธรักษ์, โชติกา โพธิไพสนธ์, เพชรัตน์ รัตนชมภู, นันทิกานต์ พิลาวัลย์, สมบูรณ์ เจตลีลา, ศิตานันท์ วรรณเสน

87-104