เป็นวารสารวิชาการวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ พยาบาลและเกี่ยวข้องด้านการสาธารณสุขทุกสาขา(เป็นวารสารราย 4 เดือน : 3 ฉบับต่อปี และฉบับพิเศษ 1 ฉบับต่อปี) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพการทำงานของบุคคลากรทางด้านสาธารณสุขและเป็นช่องทางการเผยแพร่ผลงานวิชาการทางด้านการแพทย์ พยาบาล และการสาธารณสุขทั้งในและนอก องค์กรสู่การสืบค้นแก่ผู้ที่สนใจ

ปีที่ 17 ฉบับที่ 2 (2020): พฤษภาคม-สิงหาคม


สวัสดีครับชาวสาธารณสุขทุกท่าน...วารสารโรงพยาบาลมหาสารคาม ฉบับที่ 2 ของปีที่ 17 ฉบับนี้ได้ได้เผยแพร่ผลงานวิชาการเกือบทุกสาขา ทางการแพทย์ เภสัชกรรม พยาบาล ทั้งรูปแบบบทความวิชาการ งานวิจัย รายงานผู้ป่วยและกรณีศึกษา    แม้จะเป็นที่ทราบกันดีว่า บุคลากรทางสาธารณสุขทุกคน ล้วนมีภาระการรับมือในการควบคุม เฝ้าระวัง ป้องกันโควิด-19 อย่างเข้มงวดในช่วงที่ผ่านมา ด้วยการเกิดสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโควิด-19 ทั่วโลกทีดำเนินมาระยะหนึ่งและมีผู้ติดเชื้อเกินสองล้านคน ทำให้มีกรณีศึกษาจำนวนมาก ทั้งประสบการณ์ การต่อสู้ของต่างประเทศและทั้งของประเทศไทย การลองผิดลองถูก ด้วยเหตุที่ไม่เคยมีใครเจออภิมหาไวรัสแบบนี้มาก่อนในช่วงชีวิต จึงสามารถลำดับกระบวนการต่อสู้ ของมนุษย์โลกกับไวรัสโควิด-19 ที่เรียนรู้กันมาอย่างต่อเนื่อง จึงต้องสู้โดย “Social Distancing” ไม่ให้เจอกัน ไม่อยู่ใกล้กัน ปิดห้างร้านที่มีคนจอแจ ปิดที่ทำงาน ให้คนทำงานที่บ้าน “Work from Home” เมื่อคนไม่เจอคน ความเสี่ยงลด อัตราการติดเชื้อก็น่าจะลดลง ที่สำคัญการทำงานของทีมงานวารสารโรงพยาบาลมหาสารคาม ยังมีการประชุมหารือกันโดยผ่านแอปพลิเคชั่น Zoom เพื่อหลีกเลี่ยงการพบปะใกล้ชิดกัน เนื่องจากเราได้เห็นความตั้งใจของบุคลากรทางการแพทย์ทุกสาขา ที่ยังมุ่งมั่นผลิตผลงานวิจัยเพื่อเผยแพร่ให้ทันเวลา ที่ได้จากการเรียนรู้ วิเคราะห์ สังเคราะห์ปัญหาเมื่อมีวิกฤติเกิดขึ้น เปลี่ยนประสบการณ์เหล่านั้นให้กลายเป็นองค์ความรู้ เป็นบทเรียนที่จะนำมาใช้เพื่อป้องกัน หรือรับมือกับปัญหาอื่น ปัญหาใหม่ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต ถือได้ว่าเป็นความสามารถในการปรับตัวของมนุษย์ที่จำเป็นต้องมีเพื่อให้อาศัยอยู่รอดปลอดภัยต่อไปได้ การระบาดของโรคโควิด-19 ที่เกิดขึ้นอย่างกว้างขวางทั่วโลก จะเป็นบทพิสูจน์อีกครั้งหนึ่งว่าสังคมใด ประเทศใด ที่จะสามารถดึงเอาประสบการณ์ที่เกิดขึ้นนี้มาหล่อหลอมให้สังคมมีความเข้มแข็งได้มากขึ้นเพียงใด อย่างน้อยที่สุด ณ ปัจจุบัน เราก็ได้เรียนรู้มาแล้วว่า การมีวินัยทั้งต่อตัวเองและสังคมการคำนึงถึงส่วนรวม สังคมและความสามัคคี ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เป็นคุณสมบัติที่จำเป็นต่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน มีคุณค่าและมูลค่าทางเศรษฐกิจอย่างมาก โรคโควิดจึงเป็นบทเรียนกับสังคมไทยและสังคมโลก ที่หลากหลายเรื่องและอาจจะเปลี่ยนแปลงโลกไปในอีกในหลายมิติ

จากสิ่งที่กระผมกล่าวข้างต้นนี้ เป็นเพียงเสี้ยวเดียวของความคิดที่ได้นำมาแบ่งปัน ช่วยกันขบคิดให้ตกผลึกว่า เราในฐานะบุคลากรทางการแพทย์จะรวบรวม สังเคราะห์ สกัดองค์ความรู้จากบทเรียนหรือประสบการณ์ที่เกิดขึ้นแล้ว หล่อหลอมให้เป็นทักษะที่เกิดประโยชน์เพื่อสร้างและเผยแพร่สิ่งนั้น ในวารสารโรงพยาบาลมหาสารคามทุกฉบับอย่างมีคุณภาพต่อไป ครับ
                                                                                                                   

                                                                      นายแพทย์ประเสริฐ ศรีสารคาม
                                                                                   บรรณาธิการ

เผยแพร่แล้ว: 2020-10-29

การพยาบาลเด็กออทิสติกที่มีพฤติกรรมก้าวร้าว

ฐิตินันท์ อ้วนล่ำ, นรุตม์ แพงพรมมา

68-76

การพัฒนารูปแบบบริการผ่าตัดแบบวันเดียวกลับ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์

เยาวเรศ ก้านมะลิ, ถนอมศิลป์ ก้านมะลิ, สะคราญจิตร คงพันธ์

183-195

การรับรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพตนเองของผู้สูงอายุในชุมชนกึ่งเมืองกึ่งชนบท

สาคร อินโท่โล่, ผดุงศิษฎ์ ชำนาญบริรักษ์, จารุณี อินทฤทธิ์ , ศิราณี อิ่มน้ำขาว, พนิดา โยวะผุย, สุภาพร ประนัดทา, ณัฐวุฒิ สุริยะ

240-249

ดูเล่มทุกฉบับ