Vol. 49 No. 1 (2022): January-March 2022

					View Vol. 49 No. 1 (2022): January-March 2022

วารสารได้มีการเปลี่ยนชื่อภาษาไทยจาก วารสารพยาบาลสาร เป็น วารสารพยาบาลสาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

และชื่อภาษาอังกฤษจาก Nursing Journal เป็น Nursing Journal CMU

Published: 2022-03-25

Editorial

Research Article