การศึกษาจีโนมของเชื้อ SARS-CoV-2 ที่พบ ณ สนามมวยและสถานบันเทิง ในเขตกรุงเทพมหานครของประเทศไทย

พิไลลักษณ์ อัคคไพบูลย์ โอกาดะ, สิริภาภรณ์ ผุยกัน, สิทธิพร ปานเม่น, ธนัสภา ธนเดชากุล, สิริชล กาละ, วันดี มีฉลาด, หทัยกาญจน์ ทันไชย, ภากร ภิรมย์ทอง, วราวรรณ วงษ์บุตร, รัตนา ตาเจริญเมือง, สุนทรียา วัยเจริญ, มาลินี จิตตกานต์พิชย์, บัลลังก์ อุปพงษ์, โอภาส การย์กวินพงศ์

133-142

การพัฒนาชุดน้ำยา DMSc COVID-19 real-time RT-PCR

พิไลลักษณ์ อัคคไพบูลย์ โอกาดะ, วราวรรณ วงษ์บุตร, ธนัสภา ธนเดชากุล, สิริภาภรณ์ ผุยกัน, สิริชล กาละ, วันดี มีฉลาด, สุนทรียา วัยเจริญ, มาลินี จิตตกานต์พิชย์, บัลลังก์ อุปพงษ์

143-154

การโคลนและการแสดงออกโมโนโคลนอลแอนติบอดีของมนุษย์ที่มีศักยภาพในการจับกับไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019

อภิชัย ประชาสุภาพ, กชรัตน์ จงปิติทรัพย์, นลินี แสงทอง, พันธ์ธิดา ตรียวง, พรทิพย์ ไชยยะ, ปนัดดา เทพอัคศร

155-166

การพัฒนาและประเมินคุณภาพชุดทดสอบตรวจหา แอนติบอดี IgM/IgG ต่อ SARS-CoV-2 ชนิดรวดเร็วโดยอิมมูโนโครมาโตรกราฟี

ปนัดดา เทพอัคศร, อณิชา เลื่องชัยเชวง, อภิชัย ประชาสุภาพ, สกุลรัตน์ สุนทรฉัตราวัฒน์, กชรัตน์ จงปิติทรัพย์, พรทิพย์ ไชยยะ, กวีวรรณ มงคลศิริ, พันธ์ธิดา ตรียวง, นลินี แสงทอง, ภาณุพันธ์ ปัญญาใจ, ลภัสรดา มุ่งมงคล, กฤศมน โสภณดิลก, อาชวินทร์ โรจนวิวัฒน์

167-178

การพัฒนาชุดตรวจหลักการอีไลซาสำหรับตรวจทางห้องปฏิบัติการทางน้ำเหลืองวิทยาโรคโควิด-19

ลภัสรดา มุ่งมงคล, พรทิพย์ ไชยยะ, ภาณุพันธ์ ปัญญาใจ, สกุลรัตน์ สุนทรฉัตราวัฒน์, สุมาลี ชะนะมา, อาชวินทร์ โรจนวิวัฒน์, ปนัดดา เทพอัคศร

179-193

การพัฒนาวิธีตรวจวัดปริมาณเชื้อ SARS-CoV-2 ด้วยวิธี Reverse transcription Droplet Digital PCR

นวลจันทร์ วิจักษณ์จินดา, ณัฐกุล บุญเนือง, วิมาลา อินอุ่นโชติ, วริษฐา แสวงดี, สุรัคเมธ มหาศิริมงคล

194-204

การประเมินคุณภาพชุดน้ำยาตรวจสารพันธุกรรมของเชื้อ SARS-CoV-2 ด้วยวิธี real-time RT-PCR เพื่อขึ้นทะเบียนจำหน่ายในกรณีเร่งด่วน

ดนตร์ ช่างสม, สิริพรรณ แสงอรุณ, ธนัสภา ธนเดชากุล, ฐิติพร ห่านตระกูล, โศภิตา กาหลง, ขันธ์ทิวา ชัยราช, นันทวรรณ เมฆา, พิไลลักษณ์ อัคคไพบูลย์ โอกาดะ, นภวรรณ เจนใจ, มาลินี จิตตกานต์พิชย์, บัลลังก์ อุปพงษ์

205-219

การประเมินประสิทธิภาพของชุดทดสอบตรวจหาแอนติบอดีต่อ SARS-CoV-2 ในประเทศไทย

อาชวินทร์ โรจนวิวัฒน์, วิโรจน์ พวงทับทิม, กฤษณ์ชัย จันทเพ็ชร, วรางลักษณ์ พิมพาภัย, ทัศนีย์ ไชยคำ, สุวนิดา เสนาวรานนท์, ชญาดา ทองคำแสน, จีรภา ศิลาเกษ, คณิศร ลาภอดิศร, สกุลรัตน์ สุนทรฉัตราวัฒน์, ปนัดดา เทพอัคศร

220-230

การเตรียมชุดตัวอย่างสำหรับการประเมินประสิทธิภาพชุดทดสอบแอนติบอดีต่อเชื้อไวรัสก่อโรคระบบทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรงของประเทศไทย

วิโรจน์ พวงทับทิม, กฤษณ์ชัย จันทเพ็ชร, วรางลักษณ์ พิมพาภัย, ทัศนีย์ ไชยคำ, สุวนิดา เสนาวรานนท์, ชญาดา ทองคำแสน, จีรภา ศิลาเกษ, คณิศร ลาภอดิศร, สกุลรัตน์ สุนทรฉัตราวัฒน์, ปนัดดา เทพอัคศร, อาชวินทร์ โรจนวิวัฒน์

231-242

การทดสอบความชำนาญเพื่อขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการเครือข่ายกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ตรวจวินิจฉัย SARS-CoV-2 ด้วยวิธี real-time PCR

สุนทรียา วัยเจริญ, พิไลลักษณ์ อัคคไพบูลย์ โอกาดะ, สิริพรรณ แสงอรุณ, คำแพว บัวใหญ่, สิริชล กาละ, ดนตร์ ช่างสม, ขันธ์ทิวา ชัยราช, รัตน์ระวี บุญเมือง, นันทวรรณ เมฆา, มาลินี จิตตกานต์พิชย์, บัลลังก์ อุปพงษ์

243-251

การพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการรองรับการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

พัทธนันท์ ธนพัตสิริยกุล, ทรรศนีย์ มาศจำรัส, สุภาภรณ์ แซ่ตัน, จิราภรณ์ เพชรรักษ์

252-260

การตรวจ SARS-CoV-2 ในกลุ่มแรงงานต่างด้าว จังหวัดสมุทรสาคร: ถอดบทเรียนการจัดการ เก็บน้ำลาย

ศิริวรรณ ชัยสมบูรณ์พันธ์, สิริลดา สุพรรณคง, วิภาดา ขวัญแก้ว, สุคนธ์ทิพย์ ปุจฉาการ, ปานทิพย์ ศิริโชติ, นุสรา สัตย์เพริศพราย, นวลจันทร์ วิจักษณ์จินดา

261-267