เกี่ยวกับวารสาร

วารสารสาธารณสุขและสุขภาพศึกษา
E-ISSN: 2773-9007 (Online)

เป็นวารสารรับตีพิมพ์บทความทางวิชาการ และบทความวิจัยด้านการแพทย์ ด้านการสาธารณสุข ด้านทันตสาธารณสุข ด้านการพยาบาล ด้านสุขภาพศึกษา ด้านสหวิทยาการพฤติกรรมสุขภาพ ด้านสหวิทยาการวิทยาศาสตร์สุขภาพ และด้านนวัตกรรม 

โดยมีกำหนดออก 3 ฉบับต่อปี
               ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน
               ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม
               ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม

ค่าธรรมเนียมเพื่อประเมินบทความจากผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 3,500 บาท ต่อ 1 บทความ (กองบรรณาธิการจะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมเพื่อประเมินบทความจากผู้ทรงคุณวุฒิ ในกรณีที่ผู้ทรงคุณวุฒิปฎิเสธการตีพิมพ์ หรือกรณีที่ผู้เขียนบทความขอยกเลิกบทความหลังจากผ่านกระบวนประเมินบทความจากผู้ทรงคุณวุฒิแล้ว)

ขั้นตอน ดังนี้
1. กองบรรณาธิการกลั่นกรองบทความ 
    1.1) กรณีไม่ผ่านการกลั่นกรองจะแจ้งให้ทราบ ทางอีเมล์ (ภายใน 15 วัน)
    1.2) กรณีผ่านการกลั่นกรอง จะแจ้งให้ทราบผ่านระบบอีเมล์เพื่อให้ผู้เขียนบทความชำระค่าธรรมเนียมเพื่อประเมินบทความจากผู้ทรงคุณวุฒิ ผ่านบัญชีตามข้อ 2 (แจ้งภายใน 15 วัน)
2) โอนเงินผ่านบัญชี วารสารสาธารณสุขและสุขภาพศึกษาร่วมกับชมรมศิษย์เก่า
     หมายเลขบัญชี ธนาคารกรุงไทย 662-5-42917-1
     2.1) ส่งหลักฐานการโอนเงิน มายังช่องทาง Review Discussions และ/หรือ
     2.2) ส่งหลักฐานการโอนเงินถึง อาจารย์แก้วใจ มาลีลัย อีเมล์  kaewjai@scphub.ac.th  โทรศัพท์หมายเลข 0 850 4647 22


คลิก เพื่อดู ระยะเวลา จำนวนวัน และขั้นตอนการพิจารณาบทความ

Announcements

วารสารสาธารณสุขและสุขภาพศึกษา ผ่านการพิจารณาคุณภาพเพื่อเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI เป็นวารสารกลุ่มที่ 2

2023-06-26

ประกาศ

ด้วยศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย ได้แจ้งผลการพิจารณาคุณภาพวารสารเพื่อเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI พ.ศ.2566 (รายละเอียดตามหนังสือ) โดยผลการประเมิน วารสารสารสาธารณสุขและสุขภาพศึกษาของวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี คณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก จัดอยู่ในวารสารกลุ่มที่ 2 (TCI2) 

จึงแจ้งเพื่อทราบโดยทั่วกัน

บรรณาธิการ

ผศ. ดร.ภคิน ไชยช่วย

https://drive.google.com/file/d/14pygz70ICEdMvrY6MO6KkwNAd8VvTomb/view?usp=drive_link

Read more about วารสารสาธารณสุขและสุขภาพศึกษา ผ่านการพิจารณาคุณภาพเพื่อเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI เป็นวารสารกลุ่มที่ 2

ฉบับปัจจุบัน

ปีที่ 3 ฉบับที่ 3 (2023): กันยายน-ธันวาคม 2566
ดูทุกฉบับ