Vol. 46 No. 1 (2021): January-March 2021

					View Vol. 46 No. 1 (2021): January-March 2021

โควิด-19 ยังคงเป็นประเด็นที่ต้องเกาะติดสถานการณ์ กันอย่างใกล้ชิด การระบาดของโควิด-19 ในรอบนี้มีการกระจาย ไปอย่างรวดเร็วและเป็นวงกว้าง ดังนั้น ทุกหน่วยงาน ทั้งภาครัฐ และเอกชน รวมถึงบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ยังคงต้องทำงานหนักอย่าง ต่อเนื่อง โรคโควิด-19 ในรอบนี้ เป็นการระบาดไปทั่วประเทศ และทุกภูมิภาค สถานบริการสุขภาพทุกระดับจึงต้องเตรียมความ พร้อมรับมือกับการระบาด รวมถึงจิตอาสาและอาสาสมัคร สาธารณสุขที่ได้ร่วมแรงร่วมใจกันตามกำลังและความสามารถ เพื่อหยุดยั้งการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ให้เร็วที่สุด วารสารกรมการแพทย์ ฉบับนี้ ขอเสนอเรื่องเด่นประจำ ฉบับ ซึ่งเป็นเรื่องของประสบการณ์การทำงานของอาสาสมัคร สาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หรือที่เรารู้จักในชื่อย่อกันอย่าง กว้างขวางว่า อสม. โดยสาระเป็นเรื่องราวการทำงานร่วมกัน ระหว่าง อสม.กับบุคลากรสาธารณสุขของโรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบลในช่วงภาวะวิกฤตโควิด-19 ในรอบแรก ที่ผ่านมาประเทศไทยผ่านภาวะวิกฤตนี้มาได้ และได้รับ การชื่นชมว่าเราประสบความสำเร็จ ปัจจัยหนึ่งที่สำคัญคือการ สาธารณสุขมูลฐานของเราที่ดีและเข้มแข็งในระดับชุมชน อัน ประกอบด้วยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล นักวิชาการ สาธารณสุข พยาบาลชุมชน และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำ หมู่บ้าน ซึ่งที่กล่าวมานี้มีบทบาทสำคัญในการป้องกันการแพร่ ระบาดของโรคโควิด-19 เรามาศึกษาเรื่องราวและประสบการณ์การทำงานร่วมกัน อันเป็นที่มาของความสำเร็จ มีรายละเอียดของการทำงานเป็น อย่างไร จึงสามารถป้องกันหมู่บ้านของตนเองไม่ให้โรคโควิด-19 แพร่กระจายเข้าไปในหมู่บ้านของตนเองได้ ซึ่งเป็นส่วนสำคัญ ในการป้องกันการแพร่ระบาดในประเทศไทยโดยรวมได้ด้วยเช่นกัน

นพ.อรรถสิทธิ์ ศรีสุบัติ บรรณาธิการ

Published: 18-06-2021

Featured Article

Original Article