เกี่ยวกับวารสาร

วารสารศูนย์อนามัยที่ 9 เป็นวารสารวิชาการด้านการสร้างเสริมสุขภาพ อนามัยสิ่งแวดล้อม การสาธารณสุข และวิทยาศาสตร์สุขภาพ ที่อยู่ในฐานข้อมูลการอ้างอิงวารสารไทย (Thailand Citation Index - TCI) กลุ่มที่ 2 (TCI Tier 2) ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2567

รับบทความวิจัย (Research Articles) บทความวิชาการหรือบทความทบทวน (Review or Academic Articles) และบทความพิเศษ (Special Articles) โดยบทความวิจัยและบทความวิชาการทุกบทความ ต้องได้รับการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาและประเด็นทางวิชาการของบทความ สำหรับบทความพิเศษ เป็นรูปแบบการเชิญของวารสารและไม่ต้องรับการประเมิน

วารสารใช้ระบบการประเมินบทความแบบปกปิดทั้งสองด้าน (Double-Blinded Reviews) โดยผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบบทความ (Peer-Reviewers) จากหลากหลายสถาบัน อย่างน้อย 2-3 ท่านต่อบทความ โดยผู้ส่งบทความระบุจำนวนผู้ทรงคุณวุฒิที่ต้องการให้ประเมิน (2 หรือ 3 ท่าน) ในหนังสือนำส่งบทความเพื่อรับการพิจารณา

วารสารใช้รูปแบบการอ้างอิงแบบแวนคูเวอร์  (Vancouver Style) โดยสามารถศึกษารูปแบบการอ้างอิงได้จากเอกสารคำแนะนำในการเตรียมต้นฉบับ ศึกษาคำแนะนำสำหรับผู้เขียน

การตีพิมพ์มีค่าใช้จ่ายบทความละ 3,500 บาท โดยชำระค่าใช้จ่ายเมื่อบทความได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์แล้ว

วารสารตีพิมพ์บทความประมาณ 27-29 บทความในแต่ละฉบับ มีกำหนดออกปีละ 3 ฉบับ (ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-เมษายน; ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม; ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน-ธันวาคม) ในรูปแบบออนไลน์ และแบบรูปเล่ม

Announcements

สถานะการรับรองของวารสาร

2024-06-16

วารสารศูนย์อนามัยที่ 9 (ISSN 2673-088X และ e-ISSN 2697-3871) เป็นวารสารที่เผยแพร่บทความวิจัยและบทความวิชาการด้านการส่งเสริมสุขภาพ อนามัยสิ่งแวดล้อม การสาธารณสุข และวิทยาศาสตร์สุขภาพ ที่ได้รับการรับรองคุณภาพโดยศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย ให้เป็นวารสารกลุ่มที่ 2 (TCI Tier 2) ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2563–31 ธันวาคม 2567

สำหรับการรับรองในรอบที่ 5 ระหว่าง พ.ศ.2568-2572 นั้น ทางวารสารได้ส่งข้อมูลเพื่อเข้ารับการประเมินคุณภาพกับทาง TCI เรียบร้อยแล้ว และอยู่ในระหว่างรอผล ทั้งนี้ทางศูนย์ TCI จะทำการประกาศผลการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 5 พ.ศ. 2567-2572 และวารสารที่ต้องการเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI พ.ศ. 2567 ภายในเดือนมกราคม 2568 

Read more about สถานะการรับรองของวารสาร

ฉบับปัจจุบัน

ปีที่ 18 ฉบับที่ 3 (2024): (กันยายน - ธันวาคม 2567)
					ดู ปีที่ 18 ฉบับที่ 3 (2024): (กันยายน - ธันวาคม 2567)

วารสารศูนย์อนามัยที่ 9 เป็นวารสารวิชาการด้านการสร้างเสริมสุขภาพ อนามัยสิ่งแวดล้อม สาธารณสุข และวิทยาศาสตร์สุขภาพ

เผยแพร่แล้ว: 2024-07-15

บทความวิจัย

บทความวิชาการ

ดูทุกฉบับ

ISSN: 2673-088X (PRINT)

ISSN: 2697-3871 (ONLINE)