Announcements

เปิดรับบทความวิจัย/บทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในวารสารศูนย์อนามัยที่ 9 ปีที่ 18 ฉบับที่ 3 (กันยายน-ธันวาคม 2567)

2023-03-02

วารสารศูนย์อนามัยที่ 9 ยินดีรับบทความวิจัย (Research articles) และบทความวิชาการ (Review articles)
โดยบทความจะได้รับการประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 2-3 ท่าน (ผู้เขียนสามารถระบุจำนวนผู้ทรงคุณวุฒิในหนังสือรับรองการส่งบทความ)
บทความที่แก้ไขและตอบรับตีพิมพ์แล้ว จะได้รับการตีพิมพ์บนเว็บไซต์ของวารสาร (ตีพิมพ์ออนไลน์) โดยไม่ต้องรอรอบการตีพิมพ์วารสาร

คำแนะนำในการตีพิมพ์บทความ คำแนะนำสำหรับผู้เขียนบทความ

หนังสือรับรองการส่งบทความ
หนังสือรับรองการส่งบทความ-เริ่มใช้ ก.ย. 66

Read more about เปิดรับบทความวิจัย/บทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในวารสารศูนย์อนามัยที่ 9 ปีที่ 18 ฉบับที่ 3 (กันยายน-ธันวาคม 2567)

ฉบับปัจจุบัน

ปีที่ 18 ฉบับที่ 2 (2024): (พฤษภาคม - สิงหาคม 2567)
					ดู ปีที่ 18 ฉบับที่ 2 (2024): (พฤษภาคม - สิงหาคม 2567)

วารสารวิชาการด้านการสร้างเสริมสุขภาพ อนามัยสิ่งแวดล้อม สาธารณสุข และวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ที่นำเสนอประเด็นทางวิชาการ และงานวิจัย ที่มีคุณภาพ มีความถูกต้องเชิงเนื้อหา
มีความเหมาะสมเชิงจริยธรรม และมีความเป็นอิสระทางวิชาการ

วารสารเผยแพร่บทความออนไลน์เมื่อบทความผ่านกระบวนการประเมิน แก้ไข และตอบรับตีพิมพ์ โดยทยอยตีพิมพ์ออนไลน์ จนครบจำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในแต่ละฉบับ

เผยแพร่แล้ว: 2024-04-12

บทความวิจัย

บทความวิชาการ

ดูทุกฉบับ

ISSN: 2673-088X (PRINT)

ISSN: 2697-3871 (ONLINE)