เผยแพร่แล้ว: 29-06-2021

ภาวะพร่องไทรอยด์ฮอร์โมนแต่กำเนิดในทารกแรกเกิดใน 4 ภูมิภาคของประเทศไทย ช่วงปี พ.ศ. 2559 ถึง 2561

เปี่ยมนุกูล กระเสาร์, เพ็ญพรรณ ทองเงา, จารณี พึ่งโพธิ์สภ, วิยะดา เจริญศิริวัฒน์, หรรษา ไทยศรี, อาชวินทร์ โรจนวิวัฒน์

259-274

บทบาทของ Notch-1 signaling ในการเพิ่ม ประสิทธิภาพ Dendritic Cells เพื่อกระตุ้น การเพิ่มจำนวน และการทำลายเซลล์มะเร็งของ Natural Killer Cells

สุภาพร สุภารักษ์, กนกวรรณ เงื่อนจันทร์ทอง, บุษราวรรณ ศรีวรรธนะ, สมชาย แสงกิจพร

301-313

การรับรองรุ่นการผลิตของผลิตภัณฑ์จากพลาสมาที่ใช้ในประเทศไทย ระหว่างปี พ.ศ. 2550-2563

อุบลวรรณ ชัยอารยะเลิศ, ฐิตาภรณ์ ภูติภิณโยวัฒน์, ศรัญญา ซ้ายจันทร์, ไพศาล พังจุนันท์

314-323

การพัฒนาและตรวจสอบความถูกต้องของวิธีสำหรับการตรวจหาเชื้อไวรัสซิกา

สุมาลี ชะนะมา, ภัทร วงษ์เจริญ, ศิริรัตน์ แนมขุนทด, ลัดดาวัลย์ มีแผนดี, อริสรา โปษณเจริญ, พงศ์ศิริ ตาลทอง, ฮุสนียะห์ วาเต๊ะ, สาริณี ชำนาญรักษา, วรารัตน์ แจ่มฟ้า, อารีรัตน์ สง่าแสง

359-369

การเตือนภัยการระบาดล่วงหน้าของโรคไข้เลือดออกในประเทศไทยโดยใช้ปัจจัยด้านกีฏวิทยา ระบาดวิทยา และอุตุนิยมวิทยา โดยการวิเคราะห์ด้วยสถิติขั้นสูงและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์

จิตติ จันทร์แสง, ธัณญภักษณ์ มากรื่น, จริยา ครุธบุตร์, วรรณิศา สืบสอาด, เอกรัฐ เด่นชลชัย, ปิติ มงคลางกูร, อุรุญากร จันทร์แสง

370-385

การสำรวจการแพร่กระจายเชิงพื้นที่และแหล่งเกาะพักของยุงลายสวน (Aedes albopictus) ในจังหวัดชลบุรี เพื่อการควบคุมยุงลายสวนอย่างมีประสิทธิภาพ

เอกรัฐ เด่นชลชัย, วรรณิศา สืบสอาด, ปิติ มงคลางกูร, จิตติ จันทร์แสง, อุรุญากร จันทร์แสง, อาชวินทร์ โรจนวิวัฒน์

386-402

การศึกษาปริมาณโลหะหนักในผักสวนครัวและผักพื้นบ้านของประเทศไทย ในปี พ.ศ. 2559-2560

โลมไสล วงค์จันตา, วิสิฐศักดิ์ วุฒิอดิเรก, จรรยา บัวบาน, อวรวรรณ พัฒนกิจจารักษ์, พยอม หน่อศิริ

412-422

การพัฒนาระบบการตรวจสอบความถูกต้องของวิธีวิเคราะห์

เอกลักษณ์ สงแทน, กนิษฐา ภูวนาถนรานุบาล, พันธวิทย์ นทกุล

446-456