เผยแพร่แล้ว: 30-09-2021

การศึกษาความเป็นพิษของสารสกัดช่อดอกกัญชาพันธ์ุไทยต่อเซลล์มะเร็งเพาะเลี้ยง

ศรายุธ ระดาพงษ์, พราว ศุภจริยาวัตร, ตีญานี สาหัด, ณฐภัทร หาญกิจ, กัญชริญา ภารเขจร, ปฏิภาณ พริ้มพราย, ศิริวรรณ ชัยสมบูรณ์พันธ์, พิเชฐ บัญญัติ, พรชัย สินเจริญโภไคย, Kenneth J Ritchie

456-466

การศึกษาฤทธิ์สมานแผลของสารสกัดช่อดอกกัญชาเพศเมียพันธ์ุไทยต่อเซลล์ปอดเพาะเลี้ยง

พรชัย สินเจริญโภไคย, ตีญานี สาหัด, พราว ศุภจริยาวัตร, ศรายุธ ระดาพงษ์, เสกรชตกร บัวเบา, พิเชฐ บัญญัติ, ศิริวรรณ ชัยสมบูรณ์พันธ์, ณฐภัทร หาญกิจ

467-477

การศึกษาความเป็นพิษของสารสกัดกัญชาพันธุ์ไทยต่อเซลล์เพาะเลี้ยงปกติ

พราว ศภุจริยาวัตร, ศรายุธ ระดาพงษ์, ตีญานี สาหัด, ณฐภัทร หาญกิจ, กัญชริญา ภารเขจร, ปฏิภาณ พริ้มพราย, พิเชฐ บัญญัติ, ศิริวรรณ ชัยสมบูรณ์พันธ์, ณัฐพงษ์ วิชัย, พรชัย สินเจริญโภไคย

478-489

การศึกษาฤทธิ์ก่อกลายพันธ์ุของสารสกัดจากช่อดอกกัญชาพันธ์ุไทย

พราว ศุภจริยาวัตร, สุจริต อุ่นกาศ, วิจิตรา สุดห่วง, ปัถยา ศิรินันท์ธนานนท์, เสกรชตกร บัวเบา, ศรายุธ ระดาพงษ์, พิเชฐ บัญญัติ, ศิริวรรณ ชัยสมบูรณ์พันธ์, แพรว ศุภจริยาวัตร, พรชัย สินเจริญโภไคย

490-504

การพัฒนาวิธีวิเคราะห์ปริมาณแคนนาบินอยด์ในใบกัญชาด้วยวิธี Ultra High Performance Liquid Chromatography

ธนวัฒน์ ทองจีน, สรเพชร มาสุด, พีรธรรม เทียมเทียบรัตน์, สายัณห์ เรืองเขตร, ศักดิ์วิชัย อ่อนทอง, พิเชฐ บัญญัติ, ศิริวรรณ ชัยสมบูรณ์พันธ์, อัศวชัย ช่วยพรหม

505-523

ปริมาณสารแคนนาบินอยด์ในระยะการเจริญเติบโตที่แตกต่างกันของใบกัญชาพันธุ์ไทย

สรเพชร มาสุด, ธนวัฒน์ ทองจีน, กรวิชญ์ สมคิด, ภาณุวิชญ์ พูลทรัพย์, ปภาวดี สุฉันทบุตร, กชพร โชติมโนธรรม, ทิพวรรณ ปรักมานนท์, ราตรี พระนคร, วรรณวิภา พินธะ, พิเชฐ บัญญัติ, ศิริวรรณ ชัยสมบูรณ์พันธ์

524-540

การพัฒนาตัวอย่างทดสอบความชำนาญการวิเคราะห์สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืช และโลหะหนักในพืชกัญชา

วิชาดา จงมีวาสนา, พนาวัลย์ กลึงกลางดอน, วีรวุฒิ วิทยานันท์, สุพัฒน์ แสงสวย , ธรณิศวร์ ไชยมงคล , กรรภิรมย์ เลิศบำรุงชัย

541-555

การพัฒนาและทดสอบความถูกต้องของวิธีวิเคราะห์สารกลุ่มแคนนาบินอยด์ในน้ำมะพร้าว โดยเทคนิค LC-MS/MS

สกุลรัตน์ สมสันติสุข, อัจฉรี อินแก้ว, เสาวณีย์ วาจาสิทธิ์, สุวิมล หมวดหม๊ะ, กัญญารัตน์ เชื้อกูลชาติ, วิทวัส วังแก้วหิรัญ, ทองสุข ปายะนันทน์

556-570

ข้อมูลกลุ่มควบคุมที่มาจากการทดสอบความเป็นพิษระยะกึ่งเรื้อรังทางปากของหนูแรทสายพันธุ์ Wistar (Mlac:WR)

ภัสสราภรณ์ ศรีมังกรแก้ว, กฤติกาญจน์ สุวรรณสโรช, ภคมณ ยศทรารัตน์, อัญชลี สิริมนตาภรณ์

595-606

ระบาดวิทยาโรคติดเชื้อไวรัสซิกาในประเทศไทย ช่วงปี พ.ศ. 2559-2563

สุมาลี ชะนะมา, ภัทร วงษ์เจริญ, ศิริรัตน์ แนมขุนทด, ลัดดาวัลย์ มีแผนดี, อริสรา โปษณเจริญ, พงศ์ศิริ ตาลทอง, ฮุสนียะห์ วาเต๊ะ, สาริณี ชำนาญรักษา, วรารัตน์ แจ่มฟ้า, อารีรัตน์ สง่าแสง

607-617

การทดสอบความเป็นพิษเฉียบพลันและพิษกึ่งเรื้อรังทางปากของถั่งเช่าสีทอง (Cordyceps militaris) ในหนูแรทสายพันธุ์ Wistar

กฤติกาญจน์ สุวรรณสโรช, ภัสสราภรณ์ ศรีมังกรแก้ว, ภคมณ ยศทรารัตน์, อัญชลี สิริมนตาภรณ์

628-647

การพัฒนาชุดทดสอบพาราควอตแบบขั้นตอนเดียว

จินตนา กรดเต็ม, ศรินยา ฤทธิเนียม, ธรรมวุฒิ ชูมาก, ลักษิกา ทองเรืองศรี

648-659

การประเมินสถานะด้านความรู้ความเข้าใจ ความตระหนัก และการใช้ระบบคุณภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

วราลักษณ์ เลิศสุภางคกูล, ดวงกมล อัศวุตมางกุร, ธันวา แก้วเกษ, กมลพรรณ ครึ้มยานาง, อาชวินทร์ โรจนวิวัฒน์

675-688

การทดสอบความถูกต้องของวิธีวิเคราะห์สีอีริโทรซินในอาหารโดยเทคนิค HPLC

จันทร์เพ็ญ โตวิยานนท์, สุธาทิพย์ วิทย์ชัยวุฒิวงศ์

704-720

การทวนสอบความถูกต้องของวิธีทดสอบความแรงผลิตภัณฑ์ Factor VIII ด้วยวิธี Chromogenic Assay

โสมมริสา พวงพรศรี, ฐิตาภรณ์ ภูติภิณโยวัฒน์, ไพศาล พังจุนันท์

721-731