เผยแพร่แล้ว: 31-03-2021

การทดสอบความเป็นพิษเรื้อรังทางปากของน้ำดีจระเข้สายพันธุ์ไทย (Crocodylus siamensis) ในหนูแรทสายพันธุ์ Sprague Dawley

ภัสสราภรณ์ ศรีมังกรแก้ว, กฤติกาญจน์ สุวรรณสโรช, จินดาวรรณ สิรันทวิเนติ, วิน เชยชมศรี, สุดาวรรณ เชยชมศรี

1-12

การพัฒนาและทดสอบความถูกต้องของวิธีวิเคราะห์ค่าความแรงยา Pegfilgrastim โดยวิธี Cell Proliferation

สมปอง ทรัพย์สุทธิภาสน์, จิรเดช ปัจฉิม, สายวรุฬ จดูรกิตตินันท์, สุภาพร ภูมิอมร

51-62

การเพาะเลี้ยงเพิ่มจำนวนเซลล์ต้นกำเนิดมีเซนไคม์ จากเลือดสายสะดือด้วยอาหารเพาะเลี้ยงที่ใช้ซีรัมจากเลือดสายสะดือ

ศุภรัตน์ วิจิตรเวียงรัตน์, ศศิประภา ทองบพิตร, สุภักดี จุลวิจิตรพงษ์, เพียงใจ วิชัยดิษฐ, ภัสรา หากุหลาบ, ทัศนีย์ เพิ่มไทย

63-77

พื้นที่เสี่ยงโรคไข้เลือดออก: วิเคราะห์ผลการสำรวจกับดักไข่ยุงลายและข้อมูลผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกของประเทศไทยด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์

จิตติ จันทร์แสง, จริยา ครุธบุตร์, ธัณญภักษณ์ มากรื่น, วรรณิศา สืบสอาด, เอกรัฐ เด่นชลชัย, สุวรรณภา นิลพนมชัย, อุรุญากร จันทร์แสง

78-91

การป้องกันควบคุมยุงพาหะโรคไข้เลือดออก แบบบูรณาการในพื้นที่เสี่ยงสูงของจังหวัดตรัง

สุวรรณดี ทรัพย์เจริญ, โชติกา แก่นอินทร์, วารุณี เทพมณีรัตน์, ขวัญกมล ไกรสุทธิ์, จริยาภรณ์ ใบกอเด็ม, เกรียงศักดิ์ ฤชุศาศวัต

107-118

การพัฒนากระบวนการรับรองคุณภาพของห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ในประเทศไทย สู่มาตรฐานสากล ISO 15189

สุรศักดิ์ หมื่นพล, ภัทรวีร์ สร้อยสังวาลย์, ศิริพรรณ วงศ์วานิช, นัฐกาญจน์ ละเอียดดี

119-134

การศึกษาความถูกต้องวิธีวิเคราะห์ปริมาณแอนติบอดีต่อ Filamentous Haemagglutinin ในซีรั่มหนูถีบจักรที่ฉีดวัคซีนไอกรนชนิดไร้เซลล์โดย ELISA

อภิชัย ศุภสารสาทร, รัชชานนท์ รักชีพ, อัศจรรย์ อาเมน, วิริยามาตย์ เจริญคุณธรรม, สุภาพร ภูมิอมร

195-208

ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาและพิษวิทยาของกัญชา

ศรายุธ ระดาพงษ์, พราว ศุภจริยาวัตร, เมธิน ผดุงกิจ

219-232