วารสารการแพทย์ MJSSBH เป็นวารสารทางวิชาการด้านการแพทย์ การสาธารณสุข และวิทยาศาสตร์สุขภาพ จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการวิจัย รายงานผู้ป่วย บทความที่น่าสนใจอันเป็นองค์ความรู้ใหม่ ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน ตีพิมพ์เผยแพร่ 3 ฉบับต่อปี คือ ฉบับที่ 1 (มค.-เมย.)  ฉบับที่ 2 (พ.ค. – ส.ค.)  และฉบับที่ 3 (ก.ย. – ธ.ค.) และเผยแพร่ทาง website https://www.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/index

โดยปัจจุบันวารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์ ได้รับการยอมรับและผ่านการรับรองคุณภาพของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) อยู่ในวารสารกลุ่มที่ 2 และอยู่ในฐานข้อมูล TCI

ปีที่ 36 ฉบับที่ 3 (2021): กันยายน - ธันวาคม

เผยแพร่แล้ว: 2021-12-28

รูปแบบการพยาบาลหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนดตามกรอบมิติคุณภาพการบริการผู้คลอด

จุฬารัตน์ ห้าวหาญ, พรจิต จันโทภาส, ศีตรา มยูขโชติ, บุญสืบ โสโสม, ฉวีวรรณ ศรีดาวเรือง

503-511

การป้องกันการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา

นิตินัย สงวนศรี, ชัยชนะ นิ่มสุวรรณ

533-544

การจัดการความกลัวการคลอดในหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่น

มลิวัลย์ รัตยา, วลัยลักษณ์ สุวรรณภักดี, เบญจวรรณ ละหุการ

563-574

ดูเล่มทุกฉบับ