วารสารการแพทย์ MJSSBH เป็นวารสารทางวิชาการด้านการแพทย์ การสาธารณสุข และวิทยาศาสตร์สุขภาพ จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการวิจัย รายงานผู้ป่วย บทความที่น่าสนใจอันเป็นองค์ความรู้ใหม่ ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน ตีพิมพ์เผยแพร่ 3 ฉบับต่อปี คือ ฉบับที่ 1 (มค.-เมย.)  ฉบับที่ 2 (พ.ค. – ส.ค.)  และฉบับที่ 3 (ก.ย. – ธ.ค.) และเผยแพร่ทาง website https://www.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/index

โดยปัจจุบันวารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์ ได้รับการยอมรับและผ่านการรับรองคุณภาพของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) อยู่ในวารสารกลุ่มที่ 2 และอยู่ในฐานข้อมูล TCI

ปีที่ 37 ฉบับที่ 2 (2022): พฤษภาคม - สิงหาคม

เผยแพร่แล้ว: 2022-08-30

ตำรับและความคงตัวของน้ำยาบ้วนปาก 1.0% โพวิดีนแบบปรุงรสและกลิ่น

ชุติธนา ภัทรทิวานนท์, วิจิตรา ศรีอุฬารวัฒน์

273-283

ผลต่อทารกและมารดาหลังคลอด ระหว่างเบาหวานขณะตั้งครรภ์ A1 และ A2

ยุทธภูมิ พินิจมนตรี, บุญจันทร์ สีก้อมวงษา

477-485

การรักษาโรครอบรากเทียม

จารุพัฒน์ จุลแดง

321-329

ดูทุกฉบับ