ขอแจ้งยุติการดำเนินงานจัดทำวารสารและปิดรับบทความ

    วารสารวิชาการ Veridian E-Journal, Silpakorn University สาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์และศิลปะ
ขอแจ้งยุติการดำเนินงานและปิดรับบทความ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 เป็นต้นไป โดยบทความที่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่แล้ว ยังสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ของวารสาร (https://he02.tci-thaijo.org/index.php/Veridian-E-Journal)

    ทางวารสารขอขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิที่ให้ความอนุเคราะห์และความร่วมมือด้วยดีเสมอมาในการดำเนินงานของวารสาร รวมทั้งคณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา และนักวิชาการทุกท่าน ที่ส่งบทความเพื่อลงตีพิมพ์ในวารสาร

----------------------------------------------

เรียน ทุกท่าน

          ตามที่วารสาร Veridian E Journal ฯ สาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ และวารสาร Veridian E Journal ฯ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทั้ง 2 วารสาร ถูกถอดจากวารสารในกลุ่ม TCI1และ TCI 2 ตั้งแต่ 1 มกราคม 2563- 31 ธันวาคม 2565 ความแจ้งแล้วนั้น

          ทางกองบรรณาธิการขอเรียนว่า บทความวิจัยที่ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ในวารสารทั้ง 2 วารสาร จนถึงฉบับเดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม 2562 ยังสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการและการสำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาได้

          ทั้งนี้ทางวารสารงดรับบทความที่เสนอเพื่อพิจารณาในวารสาร Veridian E Journal ฯ สาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ ตั้งแต่วันที่ 14 สิงหาคม 2562 เนื่องจากมีบทความที่อยู่ระหว่างดำเนินการ สำหรับการเผยแพร่ในปี พ.ศ.2562 เต็มจำนวนตามที่ทางวารสารกำหนดแล้ว
          สำหรับวารสาร Veridian E Journal ฯ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สามารถรับบทความได้ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2562

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

          The Journal of the Veridian E-Journal,Silpakorn University has the objective of encouraging and supporting faculty members, scholars, graduate students, and the general public not only to disseminate academic work and research studies but also to exchange knowledge, academic opinions, and research findings in the fields of humanities, social science, and arts for the benefit of educational development in their respective disciplines. 

         * Authors have to follow the format of Veridian E-Journal. Authors can download the article template as the below links.  
(Format)

         ** Tracking of Journal >> https://www.proceedings.su.ac.th/journal/tidtam.php

Vol. 12 No. 6 (2019): Humanities, Social Sciences, and Arts ( November – December 2019 )

Published: 2019-09-27

ใบรองปก

Veridian E-Journal Silpakorn University

คำนำ

Veridian E-Journal Silpakorn University

ผู้ทรงคุณวุฒิ

Veridian E-Journal Silpakorn University

จ-ด

The Antecedent of Student Expectation in Higher Education Service and The Moderating Role of Campus Locations

Chartaya Nilplub, Pranee Sakullikareatesima, Atcharawan Thaodon, Sukanda Klinkajorn

188-208

การอภิปรายผลการวิจัยเชิงปริมาณสำหรับนักวิจัยมือใหม่ (Discussion writing of quantitative research results for new researchers)

ณัฐพัชร์ อภิรุ่งเรืองสกุล (Nattaphat Apirungruengsakul), ประสพชัย พสุนนท์ (Prasopchai Pasunon)

234-243

การอาชีวศึกษา: ทวิภาคี และทวิศึกษา (Vocational Education: Dual Vocational Education and Dual Education)

ธนนันท์ ธนารัชตะภูมิ (Thananun Thanarachataphoom), นารท ศรีละโพธิ์ (Nart Srilapo), ถวิกา เมฆอัคฆกรณ์ (Tawica Mekarkakorn), อุษณี ลลิตผสาน (Usanee Lalitpasan)

244-263

การวิเคราะห์องค์ประกอบการรู้เท่าทันสื่อของเยาวชนไทยกรณีศึกษา: เยาวชนในจังหวัดเชียงราย (Media Literacy of Thai Youth Factors Analysis A Case study of Chiangrai Youth)

วัชรี มนัสสนิท (Watcharee Manussanit), จักรพันธ์ ชัยทัศน์ (Chakkaphan Chaithat), พูลสุข หิงคานนท์ (Poonsuk Hingkanont), กฤษณา อึดใจ (Kissana Audjai)

279-299

ปัจจัยการยอมรับและการใช้งานแพลตฟอร์มเทคโนโลยีการทำงานร่วมกันของ กลุ่มบุคคลเจเนอเรชั่นซี (Factors Affecting Acceptance and Use of Collaboration Technology Platforms of the Generation Z)

ธาดาธิเบศร์ ภูทอง (Thadathibesra Phuthong), ธิดาทิพย์ ปานโรจน์ (Tidathip Panrod), จิโรจ โชติศิริคุณวัฒน์ (Jiroj Chotisirikunnawat)

360-387

เทคโนโลยีและนวัตกรรมกับการจัดการเรียนการสอนในยุคดิจิทัล (Technology and Innovation for Instructional in Digital Ages.)

ธานินทร์ อินทรวิเศษ (Thanin Intharawiset), ธนวัตน์ พูลเขตนคร (Thanawat Phulketnakhon), ธนวัตน์ เจริญษา (Thanawat Charoensa), นิตยา นาคอินทร์ (Nittaya Nak-in), Augustine Agbi, ภาสกร เรืองรอง (Passakorn Reaung-Rong)

478-494

การเตรียมความพร้อมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาฟุตบอล (A Preparation in Football Tourism )

พงษ์นรินทร์ ว่องวิทย์ (Pongnarin Wongvit), เพ็ญศรี ฉิรินัง (Pensri Chirinang), อรุณ รักธรรม (Arun Raktam), สมพร เฟื่องจันทร์ (Somporn Fuangchan)

527-548

การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันคุณสมบัติพื้นฐานของเกษตรกรปราดเปรื่อง (The Confirmatory Factor Analysis to the Basic features of the Smart farmers)

The Confirmatory Factor Analysis to the Basic features of the Smart farmers

อภิเดช ช่างชัย (Apidet Changchai), จิราวุฒิ เชิญเกียรติประดับ (Jirawut Chernkaitpradap), วรเศรษฐ์ วงศ์อารีย์ (Woraseth Wongaree), วราภรณ์ แย้มทิม (Varaporn Yamtim), สุภาสิณี นุ่มเนียม (Supasinee Numniem)

713-730

ความท้าทายของครูคณิตศาสตร์ในการเรียนการสอนตามแนวทางสอนสะเต็มศึกษา (Challenges of Mathematics Teacher in STEM Instruction)

วุฒิชัย ภูดี (Wuttichai Phoodee), รุจิรา วงศ์ชัย (Rujira Wongchai), วราภรณ์ ปรีชาพร (Warabhorn Preechaporn)

753-765

การประเมินความเสี่ยงของกลุ่มหลักทรัพย์ Set 50 ด้วยวิธี 4 Factor Model (THE RISK EVALUTION OF SET 50 USING FOUR FACTOR MODEL)

ศศิภา พจน์วาที (Sasipa Pojanavatee), พิลาภกิจ ครรชิตะวาณิช (Pilabkit Kanchitawanit)

766-782

Change Beliefs of Gambling Behavior in Thai Society

Supit Boonlab, Pattama Pasitpakakul

818-831

ภาวะสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพของพนักงานกวาดถนนในเขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร (Health Status And Health Behaviors Among Street Sweepers In Khannayao District, Bangkok Metropolitan)

สุรัตนา ทศนุต (Surattana Tossanoot), มัณฑนา เหมชะญาติ (Monthana Hemchayat), พรรณภา เรืองกิจ (Phannapa Ruangkig), รุ่งนภา โพธิ์แสน (Rungnapa Posaen)

845-857

ศึกษาภาษาเขมรพนมเปญตามแนวภาษาศาสตร์ (A linguistics study of Khmer in Phnom Penh )

หงษ์ลดา กล้าหาญ (Honglada Klaharn), เรืองเดช ปันเขื่อนขัติย์ (Ruengdet Pankhuenkhat)

893-908

สภาพ ปัญหาและปัจจัยการจัดการศึกษาด้านอาชีวศึกษาขององค์การปกครอง ส่วนท้องถิ่น (States, Problems and Factors in Vocational Education Management of Local Administrative Organizations)

Vocational education management, local administration organizations

ขนิษฐา พงษ์สุชาติ (Kanittha Pongsuchart), อนุชัย รามวรังกูร (Anuchai Ramwarungkura), วรรณดี สุทธินรากร (Wandee Sutthinarakorn), นลินรัตน์ รักกุศล (Nalinrat Rakkusol)

1153-1174

An Application of Super Efficiency DEA for Comparative Analysis and Ranking of Regions in the United Kingdom

Papangkorn Kongmanwatana, Julanee Raknetsakhon, Rattanapong Kongcharoen

1214-1226

การจัดการภูมิทัศน์วัฒนธรรมชุมชนกาดกองต้า จังหวัดลำปาง (Cultural Landscape Management Of Kadkongta, Lampang)

ปกรณ์ วนชยางค์กูล (Pakorn Vanachayangkul), ชัยสิทธิ์ ด่านกิตติกุล (Chaiyasit Dankittikul)

1430-1447

แนวทางการเตรียมความพร้อมในการประกอบอาชีพของนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร (Guidelines for Prepare to Career Preparation of the Fourth Year Students in Tourism Management Program, Faculty of Management Science, Silpakorn University)

มนัสสินี บุญมีศรีสง่า (Manassinee Boonmeesrisa-nga), กชวรรณ วงศ์สกุล (Kochawan Wongsakul), จันจิรา คงทน (Chanjira Kongton), ฐิตา รัตนพงษ์พร (Tita Rattanapongporn), ธีริศรา หอมจันทรา (Thirisara Homjantra), เบญญาภา ระหว่างบ้าน (Benyapha Rahwangbaan)

1507-1524

“ไทดำ” ชาติพันธุ์ร่วมสมัย (“Tai Dam” Contemporary Ethnic)

อารีย์ น้ำใจดี (Aree Namjaidee), พิชญาภา ยืนยาว (Pitchayapa Yuenyaw)

1705-1717

การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการกิจกรรมเชิงสุนทรียะโดยการมีส่วนร่วม สำหรับผู้สูงอายุเทศบาลตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง (The Development of Aesthetic Activities Management Model by Participation for the Elder of Namjo Municipality, Maetha District, Lampang Province)

ปณตนนท์ เถียรประภากุล (Panotnon Teanprapakun), อนงค์รัตน์ รินแสงปิน (Anongrat Rinsangpin), ธชนม์ ก้าวสมบูรณ์ (Thachon Kaosomboon), ชัดนารี มีสุขโข (Chatnaree Meesukko), ฤๅชุตา เนตรจัด (Ruechuta Netrajad), เฉลิมชัย สุขจิตต์ (Chalermchai Sukchitt), สมชาย บุญศิริเภสัช (Soomchai Boosiribhasuh)

1817-1835

การใช้และการประเมินผลประโยชน์ของเทคโนโลยีสะอาดสำหรับอุตสาหกรรมสิ่งทอไทย (Utilization and Benefit Assessment of Cleaner Technology for Thai Textile Industry)

ชิชนันท์ ช้างเนียม (Chichanan Changniam), กัมปนาท วิจิตรศรีกมล (Kampanat Vijitsrikamol), จักรกฤษณ์ มหัจฉริยวงศ์ (Jukkrit Mahajchariyawong)

1919-1932

สภาพการออกกำลังกายของผู้สูงอายุในชุมชนภาคเหนือของประเทศไทย (Exercise condition of older people dwelling-community in the Northern)

วิญญ์ทัญญู บุญทัน (Winthanyou Bunthan), ภัทรกุล ไฝเครือ (Pattarakul Faiklue), พัชรี รัศมีแจ่ม (Patcharee Rasmejam), ทัศนา ชูวรรธนะปกรณ์ (Tassana Choowattanapakorn), สุพจน์ ดีไทย (Supot Deethai), อารยา ทิพย์วงศ์ (Araya Tipwong)

2146-2159

ความหวัง จากโลกหายนะในผลงานจิตรกรรม (Hope from Cataclysmic World in Paintings)

วิทยา หอทรัพย์ (Witthaya Hosap), อิทธิพล ตั้งโฉลก (Ithipol Thangchalok), ถาวร โกอุดมวิทย์ (Thavorn Ko-udomvit), ชัยยศ อิษฏ์วรพันธุ์ (Chaiyosh Isavorapant)

2160-2178

ผลลัพธ์ ผลกระทบ และความยั่งยืนของการลงทุนงานวิจัย: กรณีศึกษาโครงการวิจัย ด้านปลานิล (Outcomes, Impacts and Sustainability of Research Investment: A Case Study of Nile Tilapia Program)

-

สุวรรณา ประณีตวตกุล (Suwanna Praneetvatakul), ปิยะทัศน์ พาฬอนุรักษ์ (Piyatat Pananurak), กัมปนาท วิจิตรศรีกมล (Kampanat Vijitsrikamol)

2235-2249

กลวิธีการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาวิชาเอกภาษาอังกฤษมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (English Learning Strategies of English-Majored Students at Yala Rajabhat University)

วันทนี แสงคล้ายเจริญ (Wantanee Saengklaijaroen), สมิทธ์ วงศ์วิวัฒน์ (Smith Vongvivut), จิตสุดา ละอองผล (Jitsuda Laongpol), วรเวทย์พิสิษ ยศศิริ (Varavejbhisis Yossiri), มูฮำหมัดสุกรี หะยีสะนิ (Muhamadsukree Hayeesani), นิชาภัทรชย์ รวิชาติ (Nichaphat Rawichart)

2496-2520

การใช้แสงและสีทางจิตวิทยา เพื่อการออกแบบพัฒนาฉาก (The use of light and color psychology. To design, develop Scene)

วันวิสาข์ พรมจีน (Wanwisa Promjeen), อติเทพ แจ้ดนาลาว (Atithep Chaetnalao)

2521-2541

Opinions of Selected Thai Nursing Students on Factors Contributing to their Academic and Clinical Stress

Tassanee Krirkgulthorn, Samuel Umereweneza, Sansanee Seetangkham, Kornkanok Boonprothum, Bang-on phaonoi, Phoomin Doungsuriya, Payao Phongsakchat

2591-2608

View All Issues