Published: 2017-02-06

ใบรองปก

Veridian E-Journal Silpakorn University

คำนำ

Veridian E-Journal Silpakorn University

ผู้ทรงคุณวุฒิ

Veridian E-Journal Silpakorn University

จ-ฒ

การพัฒนารูปแบบการสอนงานสำหรับผู้บริหารสายปฏิบัติการธุรกิจค้าปลีก

นิสสรณ์ บำเพ็ญ, จันทรัศม์ ภูติอริยวัฒน์, วัฒนีย์ โรจน์สัมฤทธิ์

16-28

ปัจจัยที่ส่งผลต่อสมรรถนะครูผู้สอนของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู วิทยาลัยเชียงราย

จำนงค์ แจ่มจันทรวงศ์, อินทร์ จันทร์เจริญ, เฌณิศา สุวรรณจินดา, วีรพันธุ์ ศิริฤทธิ์

269-280

แนวทางการจัดการศึกษาต่อเนื่องในสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย

ศิริณา จิตต์จรัส, พีรเทพ รุ่งคุณากร, นิรุทธ์ วัฒโนภาส

313-331

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในของวิทยาลัยเชียงราย

ชัยรัตน์ ต.เจริญ, จินตนา จันทร์เจริญ, เฌณิศา สุวรรณจินดา, วีรพันธุ์ ศิริฤทธิ์

432-440

การสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันของผู้ประกอบการธุรกิจสร้างโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มแบบไม่ใช้ไอน้ำ : บริษัท ปาล์ม เพรสซิ่ง เทคโนโลยี จำกัด

ชำนาญ กิ่งสกุล, ธินิชญา จำเริญ, สิรินันท์ ยิ้มสะอาด, สุพัตรา ฮงเจริญ, เปรมวดี เอดวาร์ดวันมุยเยน, สุนันทินี ชูราศรี, วิโรจน์ เจษฎาลักษณ์

441-457

การวิเคราะห์องค์ประกอบคุณลักษณะการคิดเชิงบวกของนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศิลปากร

พิทักษ์ สุพรรโณภาพ, อรอุมา เจริญสุข, องอาจ นัยพัฒน์, สังวรณ์ งัดกระโทก

605-619

วิเคราะห์อัตลักษณ์ตัวนายโรงละครชาตรีเมืองเพชร

นาวี สาสงเคราะห์, จินตนา สายทองคำ, สุรัตน์ จงดา

666-678

การประเมินหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

นิวัฒน์ บุญสม, คุณัตว์ พิธพรชัยกุล, วรรณวิสา บุญมาก, ธิติ ญาณปรีชาเศรษฐ, อัยรัสต์ แกสมาน, นรินทรา จันทศร

786-806

คำรหัส: ลักษณะเฉพาะของสำนวนพม่า

พิชญดา ผกากรอง, สุวัฒนา เลี่ยมประวัติ

976-993

การวิเคราะห์องค์ประกอบคุณลักษณะการคิดเชิงบวกของนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศิลปากร

พิทักษ์ สุพรรโณภาพ, อรอุมา เจริญสุข, องอาจ นัยพัฒน์, สังวรณ์ งัดกระโทก

1072-1086

ภาวะผู้นำแห่งการรับใช้ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน : แนวคิดและทฤษฎี เพื่อการพัฒนา

พีรเทพ รุ่งคุณากร, พิมพ์ลดา อนันต์สิริเกษม, ศิริณา จิตต์จรัส

1103-1114

กลยุทธ์การดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันของธุรกิจร้าน Mr. Ice Cream จังหวัดนครปฐม

ภาพิมล ธนรุ่งเจริญกิจ, ศศิรัศมิ์ โสมโสพิน, ฐนิชา คล้ำชานา, วัชรภัสร์ แชบัว, วิโรจน์ เจษฎาลักษณ์

1152-1167

รูปแบบการจัดการธุรกิจมวยไทยอาชีพในประเทศไทย

พัชรมน รักษพลเดช, อนุพงษ์ แต้ศิลปสาธิต

1255-1269

พฤติกรรมการบริหารที่ส่งผลต่อวิสัยทัศน์ของผู้บริหารโรงเรียนขยายโอกาส จังหวัดเชียงราย

วัชรีพรรณ จันทร์หอม, จินตนา จันทร์เจริญ, วีรพันธุ์ ศิริฤทธิ์

1295-1304

ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการทำงานของพนักงาน สายสนับสนุนวิชาการมหาวิทยาลัยรัฐ

สาธิต เชื้ออยู่นาน, ยุทธนา ไชยจูกุล, สุนทร คล้ายอ่ำ, ณัฐวุฒิ อรินทร์

1405-1421

การพัฒนาการ์ดเกมมวยไทยเพื่อส่งเสริมการออกกำลังกาย

สุชาติ แสนพิช, พัฒนา ศิริกุลพิพัฒน์, พิสิษฐ์ ณัฎประเสริ

1454-1466

การสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันของธุรกิจเบเกอรี่ : กรณีศึกษาเค้กโอ่ง ร้านอาตี๋โกปี๊ จังหวัดราชบุรี

สุภาวดี วัฒนานิมิตกูล, กนกพรรณ บรมสุข, นพวรรณ จินะปริวัตอาภรณ์, สุวิมล ชื่นชม, หัทยา เยื่อแม้นพงศ์, น้ำฝน แย้มร่วมญาติ, วิโรจน์ เจษฎาลักษณ์

1477-1492

ปัจจัยด้านภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนาองค์การ

สุดารัตน์ พิมลรัตนกานต์, เฉลิมชัย กิตติศักดิ์นาวิน, นลินณัฐ ดีสวัสดิ์

1643-1660

การพัฒนาแนวทางการจัดการศึกษานักเรียนนายสิบตำรวจของศูนย์ฝึกอบรมตำรวจ

จุมพล สังขะเกตุ, สมศักดิ์ จีวัฒนา, นลินทิพย์ พิมพ์กลัด

1730-1745

แนวทางการมีส่วนร่วมระหว่างวัดและชุมชนในการจัดกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

พระเริ่ม ไขตะขบ, นลินทิพย์ พิมพ์กลัด, กิ่งแก้ว ปะติตังโข

1895-1907

การสร้างสรรค์ผลงานโครงการสาธารณศิลป์เพื่อนิเวศสุนทรีย์ในวิถีวัฒนธรรมข้าวไทย

วิจิตร อภิชาตเกรียงไกร, เตยงาม คุปตบุตร, พิษณุ ศุภนิมิตร

2054-2076

ภาคผนวก

Veridian E-Journal Silpakorn University

2173-2177